Małopolska Tarcza Antykryzysowa: Współpraca na rzecz zwiększającej bezpieczeństwo wielopokoleniowej edukacji

Marta Malec-Lech z Zarządu Województwa Małopolskiego oraz komendant wojewódzki policji – inspektor Roman Kuster w trakcie podpisywania porozumienia

Marta Malec-Lech z Zarządu Województwa Małopolskiego oraz komendant wojewódzki policji – inspektor Roman Kuster sygnowali porozumienie obejmujące współpracę przy realizacji zadania „Wielopokoleniowa Edukacja Małopolan” w ramach Pakietu Edukacyjnego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej.

Samorząd Województwa Małopolskiego wspiera zadanie „Wielopokoleniowa Edukacja Małopolan” zainicjowane i realizowane przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie.

Troska o bezpieczeństwo i ochrona zdrowia Małopolan, w tym najmłodszych mieszkańców regionu, należy do priorytetów polityki społecznej Województwa Małopolskiego. W obliczu epidemii Covid-19 Samorząd Województwa Małopolskiego kładzie szczególny nacisk na działania profilaktyczne. Współpracujemy wraz z naszymi partnerami, by zapobiegać wszelkim zagrożeniom, zarówno tym o charakterze naturalnym, zdrowotnym, jak i społecznym. Filarem na którym najskuteczniej i możliwie najszerzej można oprzeć działania profilaktyczne jest właśnie edukacja. Stąd różnorodne projekty i działania edukacyjne adresowane do wszystkich mieszkańców Małopolski, osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży

- mówi marszałek Witold Kozłowski.

W okresie wakacji szczególną troską obejmujemy dzieci i młodzież korzystającą z różnorodnych form wypoczynku i aktywności, czy to na łonie natury czy w warunkach domowych. Musimy wszyscy pamiętać, że brak wystarczającej wiedzy, świadomości możliwych zagrożeń, może przyczynić się do wzrostu wypadków, zakażeń czy nawet przestępstw. Dlatego instytucje publiczne, realizując misję szeroko rozumianej ochrony mieszkańców, zacieśniają i koordynują współpracę, intensyfikując i poszerzając ofertę edukacyjno-informacyjną

- podkreśla Marta Malec-Lech z Zarządu Województwa Małopolskiego. Zaznacza przy tym, że zadanie będzie realizowane w ramach Pakietu Edukacyjnego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej w latach 2020-2023.

Realizatorzy projektu zwracają uwagę, że pandemia Covid-19 zwiększa, niestety, również ryzyko wystąpienia zagrożeń związanych z tradycyjnymi formami wypoczynku, jak i tymi wynikającymi z większej aktywności internetowej dzieci i młodzieży.

- Projekty podejmowane w obrębie zadania „Wielopokoleniowa Edukacja Małopolan” mają na celu szeroko pojętą edukację adresowaną do wszystkich mieszkańców Małopolski - młodszych i starszych. Formuła działań, z uwagi na sytuację epidemiologiczną, dostosowana jest do obowiązujących wytycznych sanitarnych. Opieramy się na propozycjach edukacyjnych, rozpowszechnianych on-line, filmikach nagrywanych przez dzieci i młodzież oraz dzieleniu się w rodzinach materiałami zaprojektowanymi samodzielnie przez przedstawicieli młodego pokolenia. Oczywiście, realizując zadanie uwzględniamy też wszelkie niezbędne środki bezpieczeństwa - dodaje komendant wojewódzki policji insp. Roman Kuster.

Działania edukacyjne odwołują się zatem do więzi międzypokoleniowej i integrują całe rodziny. Zrealizowane zostaną dwie edycje projektu „Wnuczka, wnuczek edukuje - babcia, dziadek się stosuje”. Dzieci i młodzież zaprojektują materiały informacyjno-edukacyjne, uwrażliwiając na zagrożenia swoich rówieśników oraz seniorów - własnych dziadków. W przygotowaniu materiałów w ramach zadania „Wielopokoleniowa Edukacja Małopolan” weźmie udział Zespół Szkół Małopolska Szkoła Gościnności.

W spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego wzięli również udział: Agata Suszczyńska - zastępca dyrektora Departamentu Edukacji UMWM, podinsp. Paweł Godyń - zastępca naczelnika Wydziału Prewencji KWP w Krakowie, podinsp. Izabela Ciarka - policjant ds. profilaktyki społecznej, ekspert Wydziału Prewencji KWP w Krakowie.

Poszczególne części projektu „Wielopokoleniowa Edukacja Małopolan” są realizowane przy wsparciu i konsultacji Województwa Małopolskiego. Koordynatorem zadania, realizowanego do 31 grudnia 2020 r., jest Departament Edukacji UMWM.

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny

Przypomnijmy, że Małopolska przeznaczyła na walkę z koronawirusem i jego negatywnymi skutkami 1 mld zł. Środki te pochodzą z Funduszy Europejskich oraz budżetów państwa i województwa.

W ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej uruchomiono 6 pakietów pomocowych realizowanych w obrębie trzech etapów. Pierwszy etap stanowi pakiet medyczny, przedsiębiorczości i płynności finansowej, drugi – to pakiet społeczny i edukacyjny, natomiast trzeci to pakiet rozwoju. Zadaniem pakietu edukacyjnego, opiewającego na kwotę 35 mln zł, jest wsparcie uczniów i kadry pedagogicznej w procesie zdalnego nauczania.

źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

 

W zakresie rozpoznawania i zapobiegania zagrożeniom, Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie od lat prowadzi aktywne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa młodych i starszych Małopolan, szczególnie w dziedzinie edukacji społecznej.

W okresie wakacji szczególną troską obejmuje dzieci i młodzież, ale także osoby starsze, by – niezależnie od formy wypoczynku - zapewnić im bezpieczeństwo oraz zminimalizować wszelkie zagrożenia pochodzące zarówno ze środowiska naturalnego, jak i społecznego.

Profilaktyka i edukacja kierowana do dzieci i młodzieży szkolnej, jako grupy podatnej na zagrożenia płynące chociażby z cyfryzacji życia i użytkowania Internetu skutkujące niejednokrotnie ryzykiem uzależnień ma ogromne znaczenie zwłaszcza w okresie wakacyjnym, kiedy wzrost aktywności w przestrzeni cyfrowej potęguje liczne niebezpieczeństwa, nierzadko o charakterze przestępczym. Na gruncie komunikacji społecznej niezwykle istotnym jest także czynnik integrujący środowiska Małopolan, dlatego inicjatywy edukacyjne o charakterze prewencyjnym, opierają się na współpracy rodzin, pomocy sąsiedzkiej, budowaniu więzi międzypokoleniowej oraz lokalnej, a także poczuciu odpowiedzialności za własną społeczność.

W ramach podpisanego porozumienia zostanie opracowanych 16 filmów edukacyjno-informacyjnych bazujących na scenariuszach opracowanych przez policjantów profilaktyki społecznej dotyczących bezpiecznych zachowań w czasie wakacji skierowanych do dzieci i młodzieży. Ponadto w trosce o seniorów wdrożony będzie projekt „Wnuczka, wnuczek edukuje – babcia, dziadek się stosuje!” polegający na przygotowaniu przez uczniów szkół ponadpodstawowych jednominutowego spotu edukacyjnego dla swoich bliskich oraz opracowanie przez przedszkolaków kartek okolicznościowych (laurek) z okazji Dnia Babci i Dziadka, zawierających treści profilaktyczne.

Foto: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Marta Malec-Lech z Zarządu Województwa Małopolskiego oraz komendant wojewódzki policji – inspektor Roman Kuster w trakcie podpisywania porozumienia