Komenda Powiatowa Policji w Bochni

KPP w Bochni
Komenda Powiatowa Policji w Bochni
ul.Krakowska3932 700Bochnia
Telefon: 
47 83 23 222
Faks: 
47 83 23 244

Komisariat Policji w Nowym Wiśniczu

adres: ul. Rynek 12, 32-720 Nowy Wiśnicz

Recepcja czynna w godz. 7.30 - 15.30

Punkty Przyjęć interesantów

1. Łapanów

2. Trzciana

3. Żegocina

4. Drwinia

Inspektor Ochrony Danych Komendy Powiatowej Policji w Bochni

Marta Barnaś
adres e-mail: iod.kpp@bochnia.policja.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej RODO, informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Bochni – adres: ul. Krakowska 39, 32-700 Bochnia.

2) w Komendzie Powiatowej Policji w Bochni wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iod.kpp@bochnia.policja.gov.pl lub korespondencyjnie na adres: ul. Krakowska 39, 32-700 Bochnia, z dopiskiem na kopercie „IOD”;

3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Bochni w celu:

* wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności w zakresie realizacji zadań pracodawcy, wykonywania zadań podmiotu administracji publicznej, realizacji zobowiązań na rzecz podmiotów uprawnionych do otrzymywania danych na podstawie umów międzynarodowych lub prawa krajowego (art.6 ust. 1 lit. c RODO),
realizacji wniosków, na podstawie uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych (art.6 ust. 1 lit. a RODO),

* wykonania warunków umowy zawartej z Komendantem Powiatowym Policji w Bochni lub jego prawnym przedstawicielem (art.6 ust. 1 lit. b RODO).
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Bochni mogą być wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone, a także dla celów archiwizacyjnych przez okres nie dłuższy niż wskazany w odnośnych przepisach prawa krajowego;

6) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, w sytuacji, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;

7) posiada Pani/Pan prawo do:

- żądania od Komendanta Powiatowego Policji w Bochni dostępu do danych osobowych (art.15 RODO),
- żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),
- żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO),
- żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art.18 RODO),
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych opartego na art.6 ust.1 lit e RODO (art. 21 RODO),
- do przenoszenia danych (art.20 RODO).

8) każdej osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9) dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Bochni na podstawie RODO nie podlegają utomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Deklaracja dostępności
Komenda Powiatowa Policji w Bochni zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Policja eusługi.
Data publikacji strony internetowej: 2007
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2007
Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest podkom. Łukasz Ostręga, adres poczty elektronicznej lukasz.ostrega@bochnia.policja.gov.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 83 23 214. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Siedziba Komendy Powiatowej Policji  w Bochni, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się przy ul. Krakowskiej 39, 32-700 Bochnia. Siedziba jednostki oznaczona jest tablicą informacyjną na gmachu budynku. Główne wejście do budynku, który jest trzykondygnacyjny prowadzi od ul. Krakowskiej, do wejścia prowadzą schody, za którymi znajdują się drzwi otwierane ręcznie.
Za drzwiami znajdują się kolejne schody, które prowadzą do szerokich drzwi zamykanych na zamek magnetyczny. Przed drzwiami po lewej stronie znajduje się dyżurka, a po prawej stronie pomieszczenie recepcji.  
Przy schodach prowadzących do głównego wejścia, po ich prawej stronie na zewnątrz budynku  znajduje się winda dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Winda wjeżdża bezpośrednio wyłącznie do pomieszczenia recepcji, które przystosowane jest do obsługi osób niepełnosprawnych. Przy recepcji znajdują się pomieszczenia do obsługi interesantów, a także toaleta dla osób niepełnosprawnych.
Interesanci w budynku Komendy Powiatowej Policji w Bochni  poruszają się wyłącznie w obecności funkcjonariusza Policji, bądź pracownika jednostki. W budynku Komendy Powiatowej Policji w Bochni  pomieszczenia służbowe znajdują się na parterze, a także na I i II piętrze. Do pomieszczeń na piętrach prowadzą schody o powierzchni antypoślizgowej, zabezpieczone metalowymi poręczami.
Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W Komendzie Powiatowej Policji w Bochni  nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Połączenie z Policją za pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca. Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi. Usługa tłumacza jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00.