Komenda Powiatowa Policji w Proszowicach

Komenda Powiatowa Policji w Proszowicach
ul.Wolności232-100Proszowice
Telefon: 
47 83 42 200
Faks: 
47 83 42 341

WYDZIAŁ KRYMINALNY

Naczelnik

nadkom. Marcin Laskosz

tel. 47 83 42 236

fax: 47 83 42 326

 

WYDZIAŁ PREWENCJI

Naczelnik

asp. szt. Damian Zapart

tel. 47 83 42 215

fax: 47 83 42 315

 

WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO

Naczelnik

podkom. Paweł Burda

tel. 47 83 42 247

fax: 47 83 42 315

 

REWIR DZIELNICOWYCH

Kierownik

asp.sztab. Tomasz Muszyński

tel. 47 83 42 237

fax: 47 83 42 347

 

REFERAT WSPOMAGAJĄCY

Kierownik

mgr Małgorzata Wojas

tel. 47 83 42 208

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych - mgr Izabela Kowalska, e-mail: iod.kpp@proszowice.policja.gov.pl

Inspektor Ochrony Danych KPP w Proszowicach:
Izabela Kowalska

Zastępca Inspektora Ochrony Danych KPP w Proszowicach:
Jan Tomczyk

e-mail: iod.kpp@proszowice.policja.gov.pl
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - zwanego dalej RODO
oraz
zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 roku o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości – zwanej dalej DODO
informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji
w Proszowicach – adres: ul. Wolności 2, 32-100 Proszowice;
2) w Komendzie Powiatowej Policji w Proszowicach wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iod.kpp@proszowice.policja.gov.pl lub korespondencyjnie na adres: ul. Wolności 2, 32-100 Proszowice z dopiskiem na kopercie „IOD”;
3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Proszowicach w celu:
a. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności w zakresie realizacji zadań pracodawcy, wykonywania zadań podmiotu administracji publicznej, realizacji zobowiązań na rzecz podmiotów uprawnionych do otrzymywania danych na podstawie umów międzynarodowych lub prawa krajowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
b. realizacji wniosków, na podstawie uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
c. wykonania warunków umowy zawartej z Komendantem Powiatowym Policji w Proszowicach lub jego prawnym przedstawicielem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
d. rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności (art. 2 DODO).
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Proszowicach mogą być wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym inne właściwe organy, państwa trzecie lub organizacje międzynarodowe;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone, a także dla celów archiwizacyjnych przez okres nie dłuższy niż wskazany w odnośnych przepisach prawa krajowego;
6) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w sytuacji, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO lub DODO;
7) posiada Pani/Pan prawo do:
a. żądania od Komendanta Powiatowego Policji w Proszowicach dostępu do danych osobowych,
b. żądania sprostowania danych osobowych,
c. żądania usunięcia danych osobowych,
d. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e RODO (art. 21 RODO),
f. do przenoszenia danych (art. 20 RODO).
8) każdej osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem;
9) dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Proszowicach na podstawie RODO nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Powyższe nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Proszowicach na podstawie przepisów DODO, przy czym treść art. 15 DODO stosuje się odpowiednio.