Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach

Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach
ul.Lwowska1334-100Wadowice
Telefon: 
47 83 27 200
Faks: 
47 83 27 250

 

 

 

Informujemy, że podany adres mailowy nie służy do doraźnego zgłaszania interwencji oraz składania zawiadomień o przestępstwach i wykroczeniach. Wiadomości odczytywane są w dni robocze w godzinach 7.30 - 15.30.


Sekretariat Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach
- tel. 47 83 27 211

Sekretariat Wydziału Kryminalnego       - tel. 47 83 27 277

Sekretariat Wydziału Prewencji             - tel. 47 83 27 316

Sekretariat Wydziału Ruchu Drogowego - tel. 47 83 27 316

 

Szczegółowe dane teleadresowe zawarte zostały w zakładce opisującej strukturę Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach: http://wadowice.policja.gov.pl/pl/unit-structure

 

KOMISARIATY POLICJI W POWIECIE WADOWICKIM:

Komisariat Policji w Andrychowie, tel. 47 83 27 400
Sekretariat Komisariatu                    - tel. 47 83 27 406
Sekretariat Wydziału Kryminalnego  -tel. 47 83 27 412

Komisariat Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej, tel. 47 83 27 450

 

POSTERUNKI POLICJI W POWIECIE WADOWICKIM:

Posterunek Policji w Brzeźnicy, ul. Rynek 4, tel. 47 83 27 500

Szczegółowe dane teleadresowe: http://wadowice.policja.gov.pl/pl/content/posterunek-policji-w-brzeznicy-0

Posterunek Policji w Spytkowicach, ul. Zamkowa 12, tel. 47 83 27 550

Szczegółowe dane teleadresowe: http://wadowice.policja.gov.pl/pl/content/posterunek-policji-w-spytkowic...

Inspektor Ochrony Danych KPP w Wadowicach: mł. asp. Ewa Pochopień-Sarna
iod.kpp@wadowice.policja.gov.pl
Osoba zastępująca Inspektora Ochrony Danych – Małgorzata Worecka

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej RODO

oraz

zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 roku o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości – zwanej dalej DODO

informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji
w Wadowicach – adres: ul. Lwowska 13, 34-100 Wadowice;

2) w Komendzie Powiatowej Policji w Wadowicach wyznaczony został inspektor ochrony danych oraz osoba go zastępująca, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iod.kpp@wadowice.policja.gov.pl
lub korespondencyjnie na adres: ul. Lwowska 13, 34-100 Wadowice z dopiskiem na kopercie „IOD”;

3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Wadowicach w celu:

a) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności
w zakresie realizacji zadań pracodawcy, wykonywania zadań podmiotu administracji publicznej, realizacji zobowiązań na rzecz podmiotów uprawnionych do otrzymywania danych na podstawie umów międzynarodowych lub prawa krajowego (art.6 ust. 1 lit. c RODO),

b) realizacji wniosków, na podstawie uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych (art.6 ust. 1 lit. a RODO),

c) wykonania warunków umowy zawartej z Komendantem Powiatowym Policji
w Wadowicach lub jego prawnym przedstawicielem (art.6 ust. 1 lit. b RODO),

d) rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych,
w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności (art.2 DODO).

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Wadowicach mogą być wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym inne właściwe organy, państwa trzecie lub organizacje międzynarodowe;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone, a także dla celów archiwizacyjnych przez okres
nie dłuższy niż wskazany w odnośnych przepisach prawa krajowego;

6) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w sytuacji, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO lub DODO;

7) posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach dostępu do danych osobowych,

b) żądania sprostowania danych osobowych,

c) żądania usunięcia danych osobowych,

d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych opartego na art.6 ust.1 lit e RODO (art. 21 RODO),

f) do przenoszenia danych (art.20 RODO).

8) każdej osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – przysługuje prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem;

9) dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Wadowicach
na podstawie RODO nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Powyższe nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Wadowicach na podstawie przepisów DODO, przy czym treść art.15 DODO stosuje się odpowiednio.

Ograniczenia stosowania RODO*

Zgodnie z art. 22b ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r., poz. 553 z późn. zm.)** ogranicza się
stosowanie art. 16, 18 ust. 1 lit. a i b oraz 15 ust. 1 i 3 RODO:

1. prawo do sprostowania danych — w ten sposób, że administrator danych przyjmie
od osoby, której dane dotyczą, pisemne sprostowanie lub uzupełnienie dotyczące
jej danych osobowych, nie dokonując ingerencji w materiały archiwalne,

2. prawo do ograniczenia przetwarzania — w zakresie niezbędnym do korzystania
z materiałów archiwalnych zgodnie z ustawą, bez naruszania istoty ochrony
danych osobowych zawartych w tych materiałach, także w przypadku pierwotnego
zbierania danych w sposób bezprawny albo w przypadku nieprawdziwości,
nieścisłości lub niekompletności danych,

3. prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą — do zakresu, w jakim
dane osobowe podlegające udostępnieniu mogą być ustalone za pomocą
istniejących środków ewidencyjnych.

* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),

** zmiany do ustawy zostały wprowadzone ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie
o ochronie danych (Dz. U. z2019 r. poz. 730).