Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
ul.Mogilska10931-571Kraków
Telefon: 
12 61 54 444
Faks: 
12 61 54 012

NIP: 675-000-55-94
REGON: 351081570

BIP: http://bip.krakow.kwp.policja.gov.pl/KK/

elektroniczna skrzynka podawcza w ePUAP: /c5fm2ry03i/SkrytkaESP

Facebook: https://www.facebook.com/Malopolska.Policja

Twitter: https://twitter.com/kwpkrakow

YouTube: https://www.youtube.com/user/kwpkrakow

Flickr: https://www.flickr.com/photos/malopolska_policja/

email: poczta@malopolska.policja.gov.pl

Informujemy, że podany adres mailowy nie służy do doraźnego zgłaszania interwencji oraz składania zawiadomień o  przestępstwach i wykroczeniach. Wiadomości odczytywane są od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

 

 

 

Oficer dyżurny Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie tel.: 12 61 55 510
faks: 12 61 55 517
Oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Krakowie tel.: 12 61 52 908
faks: 12 61 52 517

Inspektor Ochrony Danych Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie - mł. asp. Robert Pasiut iod.kwp@malopolska.policja.gov.pl
Osoba zastępująca Inspektora Ochrony Danych – Krzysztof Milewski

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej RODO

oraz

zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 roku o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości – zwanej dalej DODO
informuję, że:

• administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w centralnych systemach informatycznych funkcjonujących w Policji jest Komendant Główny Policji - adres: ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa;
• klauzula informacyjna dostępna jest na stronie podmiotowej Komendanta Głównego Policji w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.kgp.policja.gov.pl/ w zakładce „RODO” i „DODO”

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie jest Komendant Wojewódzki Policji
w Krakowie – adres: ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków;
2) w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie wyznaczony został inspektor ochrony danych oraz osoba go zastępująca, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iod.kwp@malopolska.policja.gov.pl
lub korespondencyjnie na adres: ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków z dopiskiem na kopercie „IOD”;
3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie w celu:
a) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności
w zakresie realizacji zadań pracodawcy, wykonywania zadań podmiotu administracji publicznej, realizacji zobowiązań na rzecz podmiotów uprawnionych do otrzymywania danych na podstawie umów międzynarodowych lub prawa krajowego (art.6 ust. 1 lit. c RODO),
b) realizacji wniosków, na podstawie uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych (art.6 ust. 1 lit. a RODO),
c) wykonania warunków umowy zawartej z Komendantem Wojewódzkim Policji
w Krakowie lub jego prawnym przedstawicielem (art.6 ust. 1 lit. b RODO),
d) rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych,
w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności (art.2 DODO).
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie mogą być wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym inne właściwe organy, państwa trzecie lub organizacje międzynarodowe;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone, a także dla celów archiwizacyjnych przez okres
nie dłuższy niż wskazany w odnośnych przepisach prawa krajowego;
6) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w sytuacji, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO lub DODO;
7) w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie posiada Pani/Pan prawo do:
a) żądania dostępu do danych osobowych,
b) żądania sprostowania danych osobowych,
c) żądania usunięcia danych osobowych,
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych opartego na art.6 ust.1 lit e RODO (art. 21 RODO),
8) każdej osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – przysługuje prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem;
9) dane osobowe przetwarzane w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie
na podstawie RODO nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Powyższe nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie na podstawie przepisów DODO, przy czym treść art.15 DODO stosuje się odpowiednio.