Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie - patronat honorowy bądź udział w komitecie honorowym

Opis sprawy/zadania

Patronat honorowy bądź udział w komitecie honorowym    
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie

Kogo dotyczy

Organizator przedsięwzięcia

Formularze do pobrania

Wniosek o objęcie honorowego patronatu lub udział w komitecie honorowym Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie

Miejsce składania dokumentów

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Prezydialnego

Termin zakończenia procedury

14 dni od złożenia wniosku

Dodatkowe informacje

Patronatem obejmuje się tylko przedsięwzięcia związane z zakresem ustawowych zadań Policji, wymagające wyróżnienia i podkreślenia szczególnego charakteru. Patronat nie może łączyć się
z zobowiązaniami finansowymi i organizacyjnymi Policji.

Klauzula informacyjna na podstawie art. 13 RODO, w przypadku gdy wniosek kierowany jest
do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie,
ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: iod.kwp@malopolska.policja.gov.pl. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/ Pana wniosek. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane jedynie podmiotom uprawnionym do dostępu do danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla którego zostały zebrane oraz dla celów archiwizacyjnych przez okres nie dłuższy niż wskazany w odnośnych przepisach prawa krajowego. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

W przypadku, gdy wniosek kierowany jest do Komendanta Miejskiego / Powiatowego Policji, administratorem danych osobowych jest właściwy organ Policji. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych, zamieszczone są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej jednostki Policji będącej adresatem wniosku.