Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie - procedura udostępnienia dokumentacji niearchiwalnej

Procedura udostępnienia dokumentacji niearchiwalnej

Kogo dotyczy:

Osoba fizyczna lub jej upoważniony przedstawiciel, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

 

Wymagane dokumenty do złożenia wniosku:

Pisemne zgłoszenie podmiotu zainteresowanego zawierające:

 • imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz adres do korespondencji - jeżeli zgłoszenie składa osoba fizyczna lub jej upoważniony przedstawiciel;
 • nazwę i siedzibę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej oraz imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości osoby upoważnionej, której mają być udostępnione materiały - jeżeli zgłoszenie składa osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;
 • określenie materiałów archiwalnych lub określenie tematu, którego one dotyczą;
 • cel, dla jakiego mają być udostępnione materiały archiwalne;
 • proponowany sposób wykorzystania udostępnionych materiałów.

 

Informacje o opłacie:

Zgodnie z art. 15 Ust. o dostępie do informacji publicznej

 

Miejsce składania dokumentów:

Wydział Ochrony Informacji Niejawnych i Archiwum Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie ul. Mogilska 109, pok. 835 - tel. 12 - 61 54 870 Wnioski przyjmowane są w każdy dzień od poniedziałku do piątku godz. 900 - 1400

 

Termin zakończenia procedury:

30 dni od dnia złożenia wniosku

 

Akty prawne związane z procedurą:

 • Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
 • Kodeks postępowania administracyjnego – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.;
 • Ustawa z dnia 05 sierpnia 2010r o ochronie informacji niejawnych;
 • Ustawa z dnia 06 kwietnia 1990r o Policji;
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
 • Zarządzenie nr 45 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2008 r w sprawie postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w archiwach wyodrębnionych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji lub przez niego nadzorowanych;
 • Zarządzenie nr 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 września 2008 r w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji.

 

Dodatkowe informacje dotyczące procedury:

 1. Udostępnianie akt stanowiących dokumentację niearchiwalną następuje poprzez:
  1. umożliwienie podmiotom zainteresowanym albo ich upoważnionym przedstawicielom osobistego zapoznania się z oryginalnymi materiałami lub ich kopiami;
  2. przekazanie podmiotom zainteresowanym informacji zawartych w aktach w postaci odpowiedzi na zapytanie         c) przekazanie podmiotom zainteresowanym kopii akt lub wyciągu z akt;
  3. wypożyczenie podmiotom zainteresowanym akt lub ich części;
 2. Udostępnianie akt zawierających informacje publiczne, o których mowa w art. 1 i art. 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej następuje na podstawie tej ustawy;
 3. Udostępnianie akt:
  1. zawierających informacje niejawne - następuje zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych;
  2. zawierających dane osobowe - następuje zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych;
  3. operacyjnych - następuje zgodnie z przepisami regulującymi czynności operacyjno-rozpoznawcze i z przepisami o ochronie informacji niejawnych.