Komisariat Policji II w Krakowie

Komisariat Policji II w Krakowie
ul.Lubicz 2131-503Kraków
Telefon: 
47 83 52 915, sekretariat 47 83 56 300 (pn.-pt. w godz. 8.00-16.00)
Faks: 
47 83 57 046

Kierownictwo:

Komendant - mł. insp. Krzysztof Martyka
Zastępca Komendanta - podinsp. Lidia Szumiec
Zastępca Komendanta - kom. Rafał Wełna

Informujemy, że wiadomości odczytywane są od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 - 15.30. 
Podany adres email nie służy do doraźnego zgłaszania interwencji oraz składania zawiadomień o popełnionych przestępstwach i wykroczeniach.

Komendant Komisariatu i jego Zastępcy przyjmują w sprawach skarg i wniosków w poniedziałek w godz. 15.00 - 17.00.

Dyżur w Komisariacie Policji II w Krakowie pełniony jest całodobowo.

Inspektor Ochrony Danych Komendy Miejskiej Policji w Krakowie
p. Krzysztof Tomaszewski
E-mail: iod.kmp@krakow.policja.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej RODO, informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Miejski Policji w Krakowie – adres: ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Kraków;

2) w Komendzie Miejskiej Policji w Krakowie wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się
za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iod.kmp@krakow.policja.gov.pl lub korespondencyjnie na adres:
ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Kraków z dopiskiem na kopercie „IOD”;

3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w Komendzie Miejskiej Policji w Krakowie w celu:

a) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności w zakresie realizacji zadań pracodawcy, wykonywania zadań podmiotu administracji publicznej, realizacji zobowiązań na rzecz podmiotów uprawnionych
do otrzymywania danych na podstawie umów międzynarodowych lub prawa krajowego (art.6 ust. 1 lit. c RODO),

b) realizacji wniosków, na podstawie uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych (art.6 ust. 1 lit. a RODO),

c) wykonania warunków umowy zawartej z Komendantem Miejskim Policji w Krakowie lub jego prawnym przedstawicielem (art.6 ust. 1 lit. b RODO).

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Miejskiej Policji w Krakowie mogą być wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone, a także dla celów archiwizacyjnych przez okres nie dłuższy niż wskazany w odnośnych przepisach prawa krajowego;

6) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
w sytuacji, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;

7) posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie dostępu do danych osobowych (art.15 RODO),

b) żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),

c) żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO),

d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art.18 RODO),

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych opartego na art.6 ust.1 lit e RODO (art. 21 RODO),

f) do przenoszenia danych (art.20 RODO).

8) każdej osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9) dane osobowe przetwarzane w Komendzie Miejskiej Policji w Krakowie na podstawie RODO nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Kolejność: 
2