Petycje KMP w Krakowie

 l.p.    nr sprawy skan  data złożenia petycji

 imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego lub podmiotu,w interesie którego petycja jest składana

przebieg postępowania

 

1.

MP-O.0151.163.2015  treść petycji  22.09.2015 Firma BIZ Licencjonowany Zarządca Nieruchomości w Krakowie  Analiza podjętych interwencji, skierowanie pisma do Komisariatu Policji VIII w Krakowie, uzyskanie informacji   z KP VIII w Krakowie, przygotowanie odpowiedzi do podmiotu wnoszącego petycję, udzielenie w dniu 23.10.2015r. odpowiedzi.