Petycje KMP w krakowie

 l.p.  

 nr sprawy

skan

 data złożenia petycji

 imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego lub podmiotu,w interesie którego petycja jest składana

przebieg postępowania

 

1.

MP-O.0151.163.2015

 treść petycji

 22.09.2015

Firma BIZ Licencjonowany Zarządca Nieruchomości w Krakowie

 Analiza podjętych interwencji, skierowanie pisma do Komisariatu Policji VIII w Krakowie, uzyskanie informacji   z KP VIII w Krakowie, przygotowanie odpowiedzi do podmiotu wnoszącego petycję, udzielenie w dniu 23.10.2015r. odpowiedzi.

2

 MB.052.1.2020

 treść petycji

 07.01.2020

 mieszkaniec Krakowa

Analiza petycji, sprawdzenie stanu faktycznego, podjęcie działań służących jej realizacji, odpowiedź wnioskodawcy.