STRUKTURA ORGANIZACYJNA KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W KRAKOWIE

WYDZIAŁY:

 • Wydział Prewencji
 • Wydział Sztab Policji
 • Wydział Ruchu Drogowego
 • Wydział do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu
 • Wydział do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu
 • Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą
 • Wydział do walki z Przestępczością Narkotykową
 • Wydział do walki z Przestępczością Samochodową
 • Wydział Techniki Kryminalistycznej
 • Wydział Kadr
 • Wydział Prezydialny
 • Wydział Skarg i Wniosków
 • Wydział Wspomagający
 • Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych
 • Zespół ds. Bezpieczeństwa i Higieny Służby i Pracy
 • Jednoosobowe Stanowisko ds. Prawnych

  

KOMISARIATY:

 • Komisariat Policji I w Krakowie

Komendant: podinsp. Jacek Cholewa

Zastępca Komedanta: nadkom. Mariusz Serafin

Zastępca Komendanta: kom. Zbigniew Kubacki

 • Komisariat Policji II w Krakowie

Komendant: mł. insp. Krzysztof Martyka

Zastępca Komendanta: podinsp. Lidia Szumiec

Zastępca Komendanta: podkom. Paweł Jastrząb

 • Komisariat Policji III w Krakowie

Komendant: mł. insp. Tomasz Młynarczyk

Zastępca Komendanta: podinsp. Tomasz Więch

Zastępca Komendanta: podinsp. Robert Gawęda

 • Komisariat Policji IV w Krakowie

Komendant: nadkom. Andrzej Kułaga

Zastępca Komendanta: kom. Leszek Zagórski

Zastępca Komendanta: kom. Mariusz Piórko

 • Komisariat Policji V w Krakowie

Komendant: mł. insp. Grzegorz Kęs

Zastępca Komendanta: kom. Tomasz Bojanowski

Zastępca Komendanta: nadkom. Tomasz Seweryn

 • Komisariat Policji VI w Krakowie

Komendant: nadkom. Adam Kowalik

Zastępca Komendanta: kom. Tomasz Łopatka

Zastępca Komendanta: kom. Jarosław Korzeniowski

 • Komisariat Policji VII w Krakowie

Komendant: podinsp. Wiktor Klimek

Zastępca Komendanta: podinsp. Sławomir Chochół

Zastępca Komendanta: kom. Wojciech Karnas

 • Komisariat Policji VIII w Krakowie

Komendant: kom. Bogusław Wiklik

Zastępca Komendanta: podinsp. Andrzej Orchel

Zastępca Komendanta: podinsp. Tomasz Dubis

 


  Wydział Prewencji

Kierownictwo:

p.o. Naczelnik – kom. Piotr Jarzęcki

Zastępca Naczelnika – podinsp. Jacek Cader

 

Kontakt:

tel.: 12 61 52 470

faks: 12 61 52 487

e-mail: sekretariat.prewencjakmp@krakow.policja.gov.pl

 

W Wydziale Prewencji funkcjonują następujące zespoły:

 • Zespół Organizacji Służby i Dzielnicowych
 • Zespół Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii
 • Zespół Wykroczeń, Postępowań w sprawach cudzoziemców i Pozwoleń na broń
 • Zespół Oskarżycieli Publicznych

Zakres działania obejmuje:

 • organizację, wykonanie, nadzór i kontrolę działań w zakresie pełnienia służby prewencyjnej przez policjantów Komendy Miejskiej i podległych komisariatów Policji;
 • udzielanie pomocy komisariatom Policji w zakresie organizacji oraz wykonawstwa służby w patrolach i obchodach;
 • organizację, nadzór i kontrolę działań w sferze zapobiegania i zwalczania wykroczeń oraz współdziałanie na obszarze miasta z organami ochrony prawnej, administracji publicznej, a także innymi organami i instytucjami podejmującymi działania w sferze zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego - w zakresie inicjowania lokalnej polityki zapobiegania, ujawniania i ścigania sprawców wykroczeń;
 • nadzór nad sposobem prowadzenia czynności w sprawach o wykroczenia przez policjantów Komendy;
 • udział w charakterze oskarżyciela publicznego w postępowaniach w sprawach o wykroczenia toczącymi się przed wydziałami grodzkimi sądów rejonowych oraz Sądem Rejonowym;
 • tworzenie i realizację - we współdziałaniu z organami samorządu terytorialnego oraz organizacjami i instytucjami pozarządowymi programów prewencyjnych ukierunkowanych na: 

- zapewnienie osobom zamieszkałym na obszarze miasta bezpieczeństwa w miejscach publicznych,

- edukację mieszkańców w zakresie uwarunkowań dotyczących utrzymania porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz aktywnego udziału w przedsięwzięciach profilaktycznych podejmowanych na obszarze miasta,

- kreowanie w społecznościach lokalnych pozytywnego wizerunku Policji w podejmowanych przez Policję działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego,

 • organizowanie sprawnej współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Policji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 • koordynację i nadzór nad policjantami z podległych Komendzie komisariatów Policji, realizującymi zadania dotyczące:

- prewencji kryminalnej, w zakresie profilaktyki,

- nieletnich, w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich, prowadzonych postępowań oraz profilaktyki nieletnich,

 • bezpośrednią współpracę z instytucjami i organizacjami na terenie Krakowa pracującymi na rzecz dzieci i młodzieży oraz współuczestnictwo w tworzeniu inicjatyw na rzecz zapobiegania przestępczości i demoralizacji dzieci i młodzieży;
 • współpracę ze Strażą Miejską i Żandarmerią Wojskową oraz koordynacja wzajemnych przedsięwzięć w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa mieszkańców Krakowa;
 • inicjowanie przedsięwzięć w zakresie podnoszenia jakości realizowanych zadań przez służby prewencji;
 • współpracę z Wydziałem Postępowań Administracyjnych KWP w Krakowie oraz innymi jednostkami organizacyjnymi Policji w zakresie wynikającym z ustawy o cudzoziemcach;
 • załatwianie spraw wynikających z ustawy o broni i amunicji, pozostających w zakresie kompetencji Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie. 

 Wydział Ruchu Drogowego

Kierownictwo:

Naczelnik – podinsp. Robert Michalik

Zastępca Naczelnika - asp. szt. Robert Witwicki

Zastępca Naczelnika - nadkom. Tomasz Jemczura

  

Kontakt:

tel.: 12 61 54 100

faks: 12 61 54 105

e- mail: sekretariat.wrdkmp@krakow.policja.gov.pl

 

Zakres działania:

 • analizowanie stanu bezpieczeństwa i porządku na drogach publicznych, badanie przyczyn i okoliczności powstawania zdarzeń drogowych;
 • organizowanie i sprawowanie nadzoru nad ruchem na podstawowej sieci dróg miasta, w tym prowadzenie:

- działań dyscyplinujących kierujących i pieszych,

- działań proekologicznych z wykorzystaniem posiadanego sprzętu,

- kontroli przewozu materiałów niebezpiecznych, ponadgabarytowych i innych mających wpływ na stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

 • wykonawstwo czynności na miejscach zdarzeń drogowych oraz prowadzenie postępowań w sprawach o wykroczenia zaistniałe na drogach publicznych;
 • organizowanie działalności profilaktyczno - wychowawczej w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz współpracę w tym zakresie z placówkami oświatowymi i lokalnymi środkami masowego przekazu;
 • zabezpieczenia delegacji krajowych i zagranicznych oraz imprez i zawodów sportowych organizowanych na drogach publicznych;
 • rejestrowanie naruszeń przepisów ruchu drogowego, orzeczeń organów uprawnionych do nakładania kar w postępowaniu administracyjnym oraz kierowanie na badania lekarskie i psychologiczne kierujących pojazdami;
 • współpracę z organami i instytucjami w zakresie inżynierii drogowej;
 • współdziałanie z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Policji w sprawach:

- ujawniania i zwalczania przestępstw oraz wykroczeń w ruchu drogowym,

- szkolenia i doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy,

 • współdziałanie z podmiotami prowadzącymi parkingi strzeżone i Urzędami Skarbowymi w zakresie przetrzymywania na parkingach pojazdów zabezpieczonych przez policjantów WRD oraz przekazywania ich na rzecz skarbu państwa;
 • współpracę z Urzędem Miasta Krakowa, Urzędem Marszałkowskim oraz z Inspekcją Transportu Drogowego w zakresie organizacji i kierowania ruchem drogowym oraz w zakresie kontroli transportu drogowego. 

 Wydział Sztab Policji

Kierownictwo:

Naczelnik - mł. insp. Tomasz Marszałkowski

Zastępca Naczelnika podinsp. Tomasz Sobota

Zastępca Naczelnika - kom. Rafał Wełna

Zastępca Naczelnika - nadkom. Mariusz Bałdyga

  

Kontakt:

tel.: 12 61 52 540

faks: 12 61 52 547

e- mail: sekretariat.sztabkmp@krakow.policja.gov.pl

 

Zakres działania obejmuje:

 • realizowanie funkcji kierowania w zakresie określonym dla służb dyżurnych Komendy;
 • nadzorowanie oraz koordynowanie prac służb dyżurnych w komisariatach podległych Komendzie;
 • zapewnienie możliwości sygnalizowania i zgłaszania Policji o zdarzeniach oraz sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu lub porządkowi publicznemu;
 • zapewnienie natychmiastowej reakcji Policji na wydarzenia poprzez zainicjowanie oraz koordynowanie działań policyjnych;
 • kierowanie sił na miejsce zdarzenia, nadzór nad prawidłową realizacją zleconych interwencji oraz koordynacja działań policyjnych na terenie miasta Krakowa;
 • bieżącą aktualizację wszelkich informacji o zgłoszonych wydarzeniach w aplikacji I/Cad SWD;
 • prowadzenie analiz i bieżących prognoz sztabowych w zakresie potencjalnych zagrożeń porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 • organizowanie i koordynowanie działań policyjnych związanych z prowadzeniem zabezpieczeń:

- delegacji rządowych,

- uroczystości państwowych i religijnych,

- zgromadzeń publicznych,

- protestów społecznych,

- imprez sportowych, kulturalnych i rozrywkowych o charakterze masowym,

- innych wydarzeń stwarzających zagrożenie dla porządku i bezpieczeństwa publicznego;

 • nadzorowanie zabezpieczeń prowadzonych siłami Komendy i podległych jej komisariatów Policji;
 • doskonalenie taktyki i form realizacji działań zabezpieczających;
 • nadzór nad gotowością do działań nieetatowych pododdziałów Policji;
 • opracowanie bieżących decyzji Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie do działań policyjnych w przypadku wystąpienia zbiorowego zakłócenia porządku publicznego i w sytuacjach kryzysowych;
 • wypracowywanie zadań, nadzorowanie i kontrolę nad prawidłowym funkcjonowaniem Referatu Wywiadowczo – Patrolowego oraz Referatu Interwencyjnego Wydziału Sztab Policji;
 • realizowanie działań o charakterze patrolowo – wywiadowczym oraz interwencyjnym na terenie Krakowa we współpracy z komisariatami podległymi Komendzie, mających na celu w szczególności:
 • ochronę życia i zdrowia obywateli oraz mienia przed bezprawnymi zamachami,
 • ujawnianie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców,
 • przeciwdziałanie wybrykom o charakterze chuligańskim, w szczególności popełnianych przez członków subkultur, gangów osiedlowych i pseudokibiców;
 • koordynację działań jednostek Policji nadzorowanych przez Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie w warunkach katastrof naturalnych i awarii technicznych;
 • wykonywanie zadań mobilizacyjno - obronnych oraz koordynowanie działań jednostek Policji nadzorowanych przez Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie w przypadku militaryzacji (m.in. w zakresie zabezpieczenia potrzeb kadrowych, materiałowych, medycznych, pozyskania świadczeń na rzecz obrony, ochrony własnych stanów osobowych i urządzeń);
 • opracowywanie procedur osiągania podwyższonej i pełnej gotowości obronnej w Komendzie oraz podległych jej jednostkach organizacyjnych, w tym opracowanie i aktualizację systemu alarmowego Komendy oraz nadzór nad przygotowaniem systemów alarmowych w podległych jednostkach i komórkach organizacyjnych;
 • realizację uzgodnień dotyczących sposobu i udziału Komendy w szczególnej ochronie obiektów ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa;
 • bieżącą analizę i opracowywanie ocen zagrożenia pod  kątem możliwego ataku terrorystycznego na terenie podległym Komendzie oraz koordynację i organizację działań w przypadku wystąpienia takiego ataku;
 • współpracę z organami administracji i samorządu terytorialnego oraz innymi podmiotami,  powołanymi do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w celu optymalizacji wspólnych procedur działania w przypadku klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych i awarii technicznych, jak również w warunkach konstytucyjnie określonych stanów nadzwyczajnych;
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu przygotowań obronnych, wykonywania czynności służbowych przewidywanych do realizacji w razie zaistnienia zagrożenia terrorystycznego, udział w przedsięwzięciach organizowanych przez inne podmioty systemu obronności państwa. 

 Wydział do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu

Kierownictwo:

Naczelnik – asp. szt. Tomasz Jaworek

Zastępca Naczelnika- kom. Bogumił Gąsior

Zastępca Naczelnika- asp. szt. Jacek Rybkowski

 

Kontakt:

tel.: 12 61 52 450

faks: 12 61 52 457

e- mail: sekretariat.mieniekmp@krakow.policja.gov.pl

  

Zakresem swojego działania w ramach czynności czynności dochodzeniowo – śledczych obejmuje:

 • prowadzenie postępowań sprawdzających oraz przygotowawczych określonych w „Katalogu przestępstw”, a także czynności procesowych zleconych przez prokuratury i sądy;
 • przejmowanie do prowadzenia decyzją Naczelnika Wydziału lub Komendanta postępowań sprawdzających i przygotowawczych z jednostek podległych;
 • procesowo kryminalistyczna obsługa miejsc zdarzeń, wymagających użycia wykwalifikowanych sił i specjalistycznych środków, według  przyjętego katalogu przestępstw;
 • realizowanie czynności zleconych w drodze pomocy prawnej przez inne jednostki Policji, w zakresie działania wydziału;
 • realizowanie zwierzchniego, ogólnego nadzoru służbowego nad czynnościami procesowymi, wykonywanymi w jednostkach podległych Komendzie;
 • realizowanie zwierzchniego, szczególnego nadzoru służbowego nad wybranymi postępowaniami przygotowawczymi w zakresie objętym zagadnieniami realizowanymi przez wydział, prowadzonymi przez jednostki podległe Komendzie;
 • współdziałanie z właściwymi prokuraturami, w zakresie nadzoru nad prawidłowością i efektywnością, prowadzonych przez wydział postępowań przygotowawczych;
 • prowadzenie bieżącej współpracy z komórkami organizacyjnymi Komendy oraz innymi jednostkami Policji w zakresie poprawy organizacji pracy w działaniach wykrywczych i zapobiegawczych;
 • prowadzenie współpracy z innymi organami, służbami i instytucjami realizującymi zadania w zakresie ochrony porządku prawnego, a także z innymi podmiotami pozapolicyjnymi;
 • koordynowanie pracy podległych Komendzie komisariatów Policji w zakresie zagadnień objętych zainteresowaniem wydziału;
 • dokonywanie ocen i analiz wyników pracy komórek dochodzeniowo  - śledczych w podległych jednostkach Komendy w zakresie działania wydziału;
 • prowadzenie określonych przepisami rejestrów związanych z pracą dochodzeniowo -śledczą;
 • realizowanie zadań  związanych z obsługą systemu elektronicznej sprawozdawczości w Policji – SESPOL, w zakresie właściwości wydziału;
 • inicjowanie szkoleń policjantów w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego w zakresie działania wydziału;
 • prowadzenie składnicy dowodów rzeczowych wydziału i związanej z tym dokumentacji.

Zakresem swojego działania w ramach czynności operacyjno – rozpoznawczych obejmuje:

 • prowadzenie w oparciu o istniejące przepisy prawne czynności operacyjno – rozpoznawczych w celu ujawniania przestępstw i wykrywania ich sprawców, poprzez stosowanie dostępnych metod i form pracy operacyjnej szczególnie w sprawach objętych katalogiem;
 • zapewnienie prawidłowego obiegu uzyskanych informacji o dokonanych przestępstwach oraz sprawcach przestępstw;
 • informowanie komórek organizacyjnych służby kryminalnej Komendy o zmianach w obowiązujących przepisach prawnych dotyczących pracy operacyjnej i przepisach wewnętrznych;
 • sprawowanie nadzoru instancyjnego i koordynowanie działalności służb operacyjnych w podległych Komendzie komisariatach Policji oraz udzielanie tym jednostkom wsparcia w zakresie zagadnień objętych zainteresowaniem wydziału;
 • inicjowanie szkoleń policjantów w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego, w zakresie dotyczącym pracy operacyjnej;
 • dokonywanie ocen i analiz dotyczących wyników pracy operacyjnej wydziału i Komendy;
 • realizowanie zadań zleconych przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie oraz współpraca z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Policji w ramach wykonywania zleconych czynności;
 • prowadzenie bieżącej współpracy z komórkami pionu kryminalnego innych jednostek Policji;
 • współdziałanie z innymi organami ochrony porządku publicznego;
 • wnioskowanie i opiniowanie zmian legislacyjnych dotyczących problematyki pozostającej w zakresie działania służby kryminalnej.

 Zakresem swojego działania w ramach poszukiwań i identyfikacji osób obejmuje:

 • poszukiwanie osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości, kiedy osoba poszukiwana nie posiada obywatelstwa polskiego;
 • koordynowanie czynności poszukiwawczych osób zaginionych kategorii I realizowanych przez podległe Komendzie jednostki Policji na etapie czynności poszukiwawczych w niezbędnym zakresie;
 • prowadzenie spraw identyfikacyjnych w przypadku ujawnienia osób o nieustalonej tożsamości;
 • prowadzenie spraw identyfikacyjnych w przypadku znalezienia nieznanych zwłok oraz szczątków ludzkich. 

 Wydział do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu

 

Kierownictwo:

Naczelnik – podinsp. Wojciech Iskra

Zastępca Naczelnika - podkom. Marek Głuś

Zastępca Naczelnika - asp. szt. Jacek Chojnowski

 

Kontakt:

tel.: 12 61 52 650

faks: 12 61 52 621

e- mail: sekretariat.wziz@krakow.policja.gov.pl

 

Zakresem swojego działania w ramach czynności czynności dochodzeniowo – śledczych obejmuje:

 • prowadzenie postępowań sprawdzających oraz przygotowawczych określonych
  w „Katalogu przestępstw”, a także czynności procesowych zleconych przez prokuratury i sądy;
 • przejmowanie do prowadzenia decyzją Naczelnika Wydziału lub Komendanta postępowań sprawdzających i przygotowawczych z jednostek podległych;
 • procesowo kryminalistyczna obsługa miejsc zdarzeń, wymagających użycia wykwalifikowanych sił i specjalistycznych środków, według przyjętego katalogu przestępstw;
 • realizowanie czynności zleconych w drodze pomocy prawnej przez inne jednostki Policji w zakresie działania wydziału;
 • realizowanie zwierzchniego, ogólnego nadzoru służbowego nad czynnościami procesowymi, wykonywanymi w jednostkach podległych Komendzie;
 • realizowanie zwierzchniego, ogólnego nadzoru służbowego w Komendzie nad postępowaniem z dowodami rzeczowymi i śladami kryminalistycznymi;
 • realizowanie zwierzchniego, szczególnego nadzoru służbowego nad wybranymi postępowaniami przygotowawczymi w zakresie objętym zagadnieniami realizowanymi przez wydział, prowadzonymi przez jednostki podległe Komendzie;
 • współdziałanie z właściwymi prokuraturami, w zakresie nadzoru nad prawidłowością i efektywnością, prowadzonych przez wydział postępowań przygotowawczych;
 • prowadzenie bieżącej współpracy z komórkami organizacyjnymi Komendy oraz innymi jednostkami Policji w zakresie poprawy organizacji pracy w działaniach wykrywczych i zapobiegawczych;
 • prowadzenie współpracy z innymi organami, służbami i instytucjami realizującymi zadania w zakresie ochrony porządku prawnego, a także z innymi podmiotami pozapolicyjnymi;
 • koordynowanie pracy podległych Komendzie komisariatów Policji w zakresie zagadnień objętych zainteresowaniem Wydziału;
 • dokonywanie ocen i analiz wyników pracy komórek dochodzeniowo - śledczych
  w podległych Komendzie jednostkach Policji;
 • informowanie komórek organizacyjnych służby kryminalnej Komendy o zmianach
  w obowiązujących przepisach prawnych oraz podejmowanie działań mających na celu usuwanie  występujących problemów interpretacyjnych;
 • prowadzenie określonych przepisami rejestrów związanych z pracą dochodzeniowo - śledczą;
 • realizowanie zadań  związanych z obsługą systemu elektronicznej sprawozdawczości w Policji – SESPOL, w zakresie właściwości wydziału;
 • inicjowanie szkoleń policjantów w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego w zakresie czynności dochodzeniowo - śledczych oraz w sprawach objętych katalogiem;
 • prowadzenie rejestracji informacji w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji (KSIP) na potrzeby komórek organizacyjnych Komendy;
 • prowadzenie składnicy dowodów rzeczowych wydziału i związanej z tym dokumentacji;
 • rozstrzyganie sporów o właściwość miejscową na terenie działania Komendy;
 • sprawowanie merytorycznego nadzoru nad prowadzeniem Elektronicznego Rejestru Czynności Dochodzeniowo - Śledczych w komórkach organizacyjnych Komendy;
 • opiniowanie i opracowywanie projektów aktów prawnych oraz druków procesowych.

Zakresem swojego działania w ramach czynności operacyjno – rozpoznawczych obejmuje:

 • prowadzenie w oparciu o istniejące przepisy prawne czynności operacyjno – rozpoznawczych w celu ujawniania przestępstw i wykrywania ich sprawców, poprzez stosowanie dostępnych metod i form pracy operacyjnej szczególnie w sprawach objętych katalogiem;
 • zapewnienie prawidłowego obiegu uzyskanych informacji o dokonanych przestępstwach oraz sprawcach przestępstw;
 • sprawowanie nadzoru instancyjnego i koordynowanie działalności służb operacyjnych w podległych Komendzie komisariatach Policji oraz udzielanie tym jednostkom wsparcia w zakresie zagadnień objętych zainteresowaniem wydziału;
 • dokonywanie ocen i analiz dotyczących wyników pracy operacyjnej wydziału;
 • realizowanie zadań zleconych przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie oraz współpraca z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Policji w ramach wykonywania zleconych czynności;
 • prowadzenie bieżącej współpracy z komórkami pionu kryminalnego innych jednostek Policji;
 • współdziałanie z innymi organami ochrony porządku publicznego;
 • wnioskowanie i opiniowanie zmian legislacyjnych dotyczących problematyki pozostającej w zakresie działania służby kryminalnej. 

 Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą

 

Kierownictwo:

Naczelnik – kom. Daniel Brzostek

Zastępca Naczelnika - podkom. Piotr Biela

Zastępca Naczelnika - podinsp. Dariusz Przewłocki

 

Kontakt:

tel.: 12 61 53 100

faks: 12 61 53 117

e- mail: sekretariat.pgkmp@krakow.policja.gov.pl

 

Zakres działania obejmuje:

 • Prowadzenie postępowań przygotowawczych oraz organizację czynności operacyjno - rozpoznawczych  w sprawach określonych katalogiem, a w szczególności dotyczących:
 1. zwalczania przestępczości skierowanej przeciwko mieniu, ze szczególnym uwzględnieniem zagarnięć i niegospodarności związanych z prywatyzacją, przekształceniami własnościowymi i likwidacją przedsiębiorstw państwowych;
 2. zwalczania korupcji decyzyjnej i wspomagającej działalność przestępczą w organach administracji państwowej i służbach kontrolnych;
 3. zwalczania zorganizowanych grup przestępczych, w tym zajmujących się piractwem przemysłowym, komputerowym oraz videopiractwem;
 4. zwalczania przestępczości związanej z legalizacją dochodów uzyskanych w drodze przestępstw;
 5. ujawniania i zwalczania przestępstw w zakresie nielegalnej produkcji i dystrybucji alkoholu oraz naruszających przepisy ustawy o akcyzie;

jak również w tym zakresie:

 1. prowadzenie postępowań przygotowawczych zleconych przez prokuratury i sądy oraz czynności zleconych przez inne jednostki Policji;
 2. współdziałanie z komórkami operacyjnymi, dochodzeniowo - śledczymi podległych komisariatów Policji, a w szczególności:

- opracowywania wspólnych planów czynności operacyjno - dochodzeniowych oraz koordynowanie ich wykonywania,

- przejmowanie do prowadzenia postępowań przygotowawczych o skomplikowanej materii dowodowej lub trudnych realizacyjnie z uwagi na zasięg terytorialny, ilość przestępstw lub osób;

 • współdziałanie w zakresie, o którym mowa w pkt 1 z komórkami organizacyjnymi pionu kryminalnego innych jednostek Policji oraz z Urzędami Celnymi, Urzędami Skarbowymi, Strażą Graniczną i innymi instytucjami kontrolnymi;
 • udzielanie pomocy prawnej komórkom Komendy i podległym komisariatom Policji;
 • koordynowanie planowania i sprawozdawczości w zakresie merytorycznym działania wydziału;
 • udostępnianie danych statystycznych, sporządzanie analiz statystycznych i opracowań na zasadach określonych odrębnymi przepisami;
 • koordynowanie oraz sprawowanie nadzoru nad pracą operacyjną i dochodzeniowo – śledczą, prowadzoną przez podległe Komendzie komisariaty Policji w zakresie spraw określonych dla Wydziału katalogiem;
 • bieżące współdziałanie z komórkami organizacyjnymi pionu kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. 

 Wydział do walki z Przestępczością Samochodową

 

Kierownictwo:

Naczelnik – kom. Jan Ciążadło

Zastepca Naczelknika - podkom. Barbara Dąbrowska

 

Kontakt:

tel.: 12 61 51 300

faks: 12 61 51 667

e -mail: sekretariat.samochodowykmp@krakow.policja.gov.pl

 

Zakresem swojego działania w ramach czynności czynności dochodzeniowo – śledczych obejmuje:

 • prowadzenie postępowań sprawdzających oraz przygotowawczych określonych w „Katalogu przestępstw”, a także czynności procesowych zleconych przez prokuratury i sądy;
 • przejmowanie do prowadzenia decyzją Naczelnika Wydziału lub Komendanta postępowań sprawdzających i przygotowawczych z jednostek podległych;
 • procesowo kryminalistyczna obsługa miejsc zdarzeń, wymagających użycia wykwalifikowanych sił i specjalistycznych środków, według  przyjętego katalogu przestępstw;
 • realizowanie czynności zleconych w drodze pomocy prawnej przez inne jednostki Policji w zakresie działania wydziału;
 • realizowanie zwierzchniego, ogólnego nadzoru służbowego nad czynnościami procesowymi, wykonywanymi w jednostkach podległych Komendzie;
 • współdziałanie z właściwymi prokuraturami, w zakresie nadzoru nad prawidłowością i efektywnością, prowadzonych przez wydział postępowań przygotowawczych;
 • prowadzenie bieżącej współpracy z komórkami organizacyjnymi Komendy oraz innymi jednostkami Policji w zakresie poprawy organizacji pracy w działaniach wykrywczych i zapobiegawczych;
 • prowadzenie współpracy z innymi organami, służbami i instytucjami realizującymi zadania w zakresie ochrony porządku prawnego, a także z innymi podmiotami pozapolicyjnymi;
 • koordynowanie i nadzorowanie pracy podległych Komendzie komisariatów Policji w zakresie zagadnień objętych zainteresowaniem wydziału;
 • prowadzenie określonych przepisami  rejestrów związanych z pracą dochodzeniowo -śledczą;
 • realizowanie zadań  związanych z obsługą systemu elektronicznej sprawozdawczości w Policji – SESPOL, w zakresie właściwości wydziału;
 • inicjowanie szkoleń policjantów w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego w zakresie działania wydziału;
 • prowadzenie składnicy dowodów rzeczowych wydziału i związanej z tym dokumentacji.

Zakresem swojego działania w ramach czynności operacyjno – rozpoznawczych obejmuje:

 • prowadzenie w oparciu o istniejące przepisy prawne czynności operacyjno – rozpoznawczych w celu ujawniania przestępstw i wykrywania ich sprawców, poprzez stosowanie dostępnych metod i form pracy operacyjnej szczególnie w sprawach objętych katalogiem;
 • zapewnienie prawidłowego obiegu uzyskanych informacji o dokonanych przestępstwach oraz sprawcach przestępstw;
 • koordynowanie i nadzorowanie pracy podległych Komendzie komisariatów Policji w zakresie zagadnień objętych zainteresowaniem wydziału;
 • dokonywanie ocen i analiz dotyczących wyników pracy operacyjnej wydziału;
 • realizowanie zadań zleconych przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie oraz współpraca z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Policji w ramach wykonywania zleconych czynności;
 • prowadzenie bieżącej współpracy z komórkami pionu kryminalnego innych jednostek Policji;
 • współdziałanie z innymi organami ochrony porządku publicznego;
 • wnioskowanie i opiniowanie zmian legislacyjnych dotyczących problematyki pozostającej w zakresie działania służby kryminalnej. 

 Wydział do walki z Przestępczością Narkotykową

Kierownictwo:

Naczelnik – asp. szt. Jacek Kolbiarz  

p.o. Zastępca Naczelnika - podinsp. Zbigniew Legutko

 

Kontakt:

tel.: 12 61 52 464

faks: 12 61 52 467

e- mail: sekretariat.narkotykikmp@krakow.policja.gov.pl

 

Zakres działania obejmuje:

 • prowadzenie postępowań przygotowawczych oraz organizację czynności operacyjno - rozpoznawczych  w sprawach określonych katalogiem, a w szczególności dotyczących:
 1. nielegalnego wytwarzania i przerobu środków odurzających,
 2. nielegalnego obrotu środkami odurzającymi,
 3. nielegalnej sprzedaży środków odurzających,
 4. ujawniania nielegalnych upraw,
 5. nielegalnego posiadania środków odurzających,
 6. innych określonych jako przestępstwa w przepisach prawa,

jak również w tym zakresie:

 1. prowadzenie postępowań przygotowawczych zleconych przez prokuratury i sądy oraz czynności zleconych przez inne jednostki Policji,
 2. współdziałanie z komórkami operacyjnymi, dochodzeniowo - śledczymi podległych komisariatów Policji, a w szczególności:

- opracowywania wspólnych planów czynności operacyjno - dochodzeniowych oraz koordynowanie ich wykonywania,

- przejmowanie do prowadzenia postępowań przygotowawczych o skomplikowanej materii dowodowej lub trudnych realizacyjnie z uwagi na zasięg terytorialny, ilość przestępstw lub osób;

 • współdziałanie w zakresie, o którym mowa w pkt 1 z komórkami organizacyjnymi pionu kryminalnego innych jednostek Policji;
 • udzielanie pomocy prawnej komórkom Komendy i podległym komisariatom Policji;
 • koordynowanie planowania i sprawozdawczości w zakresie merytorycznym działania wydziału;
 • udostępnianie danych statystycznych, sporządzanie analiz statystycznych i opracowań na zasadach określonych odrębnymi przepisami;
 • koordynowanie oraz sprawowanie nadzoru nad pracą operacyjną i dochodzeniowo – śledczą, prowadzoną przez podległe Komendzie komisariaty Policji w zakresie spraw określonych dla wydziału katalogiem;
 • bieżące współdziałanie z komórkami organizacyjnymi pionu kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

 Wydział Techniki Kryminalistycznej

Kierownictwo:

Naczelnik – nadkom. Robert Sotwin

Zastępca Naczelnika - kom. Jarosław Węgiel

 

Kontakt:

tel.: 12 61 53 404

faks: 12 61 53 037

e- mail: sekretariat.wtkkmp@krakow.policja.gov.pl

 

Zakres działania obejmuje:

 • udział w oględzinach miejsc zdarzeń w ramach zespołów oględzinowych;
 • udział w razie potrzeby w oględzinach rzeczy i osób prowadzonych przez organy procesowe;
 • udział w innych czynnościach procesowych z inicjatywy lub na polecenie uprawnionych podmiotów (przeszukania, eksperymenty procesowe, okazania, konfrontacje, wizje lokalne, rozprawy sądowe i inne);
 • udział w czynnościach operacyjnych w zakresie i na zasadach określonych przepisami szczegółowymi (np. przygotowywanie pułapek kryminalistycznych, niejawne uzyskiwanie odcisków linii papilarnych od osób podejrzanych itp.);
 • udział w razie potrzeby w czynnościach identyfikacyjno poszukiwawczych w zakresie dokumentowania wyglądu NN osoby i należących do niej rzeczy;
 • w przypadkach uzasadnionych daktyloskopowanie NN zwłok wspólnie z policjantem prowadzącym czynności w sprawie ustalenia tożsamości osoby;
 • realizacja zleceń w zakresie prac fotograficznych obejmujących wykonanie zdjęć sygnalitycznych, zdjęć osób, dokumentów i rzeczy niezbędnych do zrealizowania czynności prowadzonych przez Policję;
 • realizacja zleceń w zakresie dokumentowania przebiegu czynności wyglądu miejsc, osób i rzeczy technikami specjalnymi tj. filmowania oraz fotografowania w standardach analogowych i cyfrowych;
 • obróbka i przetwarzanie materiałów fotograficznych i filmowych na zlecenie uprawnionych podmiotów;
 • nadzorowanie przebiegu rejestracji daktyloskopijnej, sygnalitycznej oraz danych genetycznych osób;
 • udział w czynnościach pobierania materiałów porównawczych do badań kryminalistycznych o ile metodyka ich pobierania tego wymaga;
 • krótkoterminowe przechowywanie materiałów dowodowych zabezpieczonych w toku realizowanych czynności;
 • wdrażanie nowych metod ujawniania, wizualizacji i zabezpieczania śladów kryminalistycznych;
 • opracowywanie i wdrażanie wszelkich rozwiązań wpływających na wzrost jakości i efektywności podejmowanych działań;
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu techniki kryminalistycznej, metodyki prowadzenia oględzin oraz sposobu dokumentowania ich wyników dla policjantów komórek i jednostek organizacyjnych KMP w Krakowie;
 • udział w działaniach profilaktycznych i prewencyjnych, w szczególności w zakresie formułowania wniosków dotyczących okoliczności sprzyjających popełnianiu przestępstw oraz opisujących metody działania sprawców;
 • doskonalenie zasad współdziałania i aktywna współpraca z laboratorium kryminalistycznym KWP w Krakowie, Wydziałem Sztab Policji KMP w Krakowie oraz służbami kryminalnymi i prewencji Komendy Miejskiej Policji w Krakowie;
 • realizacja innych zadań wynikających z uprawnień nadanych przez dyrektora CLK KGP w Warszawie lub inne uprawnione podmioty. 

 Wydział Kadr

Kierownictwo:

Naczelnik – podinsp. Krzysztof Bęben

Zastępca Naczelnika- podinsp. Ryszard Kasperczyk

 

Kontakt:

tel.: 12 61 52 560

faks: 12 61 52 587

e- mail: sekretariat.kadrykmp@krakow.policja.gov.pl

 

Zakres działania obejmuje:

 • realizowanie decyzji Komendanta w zakresie tworzenia i doskonalenia struktury organizacyjnej Komendy oraz jednostek podległych;
 • opiniowanie wniosków kierowników komórek organizacyjnych Komendy oraz kierowników podległych jednostek w sprawie zmian organizacyjno - etatowych
  w Komendzie i podległych jednostkach organizacyjnych Policji;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie dla Komendanta decyzji administracyjnych w I instancji w sprawach wynikających ze stosunku służby (pracy) policjantów (pracowników) Komendy i jednostek podległych;
 • prowadzenie spraw ze stosunku służbowego (pracy) innych niż wymienione
  w pkt 3, w tym prowadzenie akt osobowych policjantów i pracowników cywilnych Komendy i jednostek podległych;
 • organizowanie i koordynowanie naboru do korpusu służby cywilnej oraz prowadzenie postępowań kwalifikacyjnych w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do pracy na stanowiska nieobjęte mnożnikowym systemem wynagrodzenia w Komendzie i jednostkach podległych;
 • organizowanie w imieniu Komendanta postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Komendzie oraz w jednostkach podległych;
 • prowadzenie we współpracy z właściwymi  komórkami organizacyjnymi Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, naboru do szkół policyjnych;
 • organizowanie – zgodnie z  decyzjami Komendanta – doskonalenia zawodowego, wyszkolenia strzeleckiego i wychowania fizycznego w Komendzie i jednostkach podległych;
 • wydawanie dokumentów służbowych policjantom i pracownikom oraz obsługiwanie systemu informatycznego „KADRA” i „SWOP”;
 • prowadzenie programu „PŁATNIK” oraz wydawanie stosownych dokumentów;
 • prowadzenie ewidencji, sporządzanie sprawozdań okresowych i doraźnych
  w sprawach wchodzących w zakres działania komórki;
 • realizowanie zadań wynikających z przygotowań obronnych Komendy, pozostających w zakresie właściwości wydziału;
 • koordynowanie realizacji zadań z zakresu medycyny pracy na rzecz policjantów i pracowników komendy oraz podległych komisariatów Policji. 

Wydział Prezydialny

Kierownictwo:

Naczelnik – podkom. Łukasz Czyż 

 

Kontakt:

tel.: 12 61 52 590

faks: 12 61 52 579

e- mail: sekretariat.prez@krakow.policja.gov.pl

 

Zakres działania obejmuje:

 • obsługę kancelaryjno – biurową Komendanta i jego Zastępców, w zakresie spraw jawnych;
 • prowadzenie kancelarii ogólnej jawnej Komendy oraz obsługiwanie korespondencji bieżącej w zakresie przyjmowania i ekspedycji dokumentacji jawnej;
 • opracowywanie analiz i informacji dotyczących pracy Komendy dla organów administracji rządowej i samorządowej;
 • prowadzenie bieżącej współpracy z organami samorządu terytorialnego, instytucjami pozarządowymi, organizacjami społecznymi w zakresie związanym z pracą Policji;
 • gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie zasobu archiwalnego;
 • ewidencjonowanie, rozpowszechnianie i aktualizowanie aktów prawnych własnych i wpływających do Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie;
 • wykonywanie zadań wynikających z przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, w tym prowadzenie strony podmiotowej Komendanta w Biuletynie Informacji Publicznej;
 • organizowanie pozaoperacyjnej współpracy międzynarodowej Komendanta i jego Zastępców;
 • przygotowywanie i organizowanie posiedzeń  kadry kierowniczej Komendy, narad, konferencji, spotkań i uroczystości z udziałem kierownictwa Komendy;
 • kształtowanie rozwiązań usprawniających komunikację wewnętrzną w Komendzie oraz w podległych jej komisariatach Policji;
 • wdrażanie i doskonalenie w komórkach organizacyjnych Komendy i podległych komisariatach Policji systemu działań wizerunkowych, w tym zasad wynikających z ceremoniału policyjnego, regulaminu musztry w Policji i etykiety urzędniczej;
 • realizowanie zadań w zakresie dochodzenia, zasądzonych na rzecz Komendy, należności z tytułu nawiązek, kosztów procesu, a także należności przypadających Komendzie z innych tytułów m.in.: kar porządkowych i grzywien administracyjnych;
 • prowadzenie czynności w sprawach roszczeń osób trzecich zgłaszanych wobec Skarbu Państwa reprezentowanego przez Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie oraz zasadności wypłat odszkodowań za szkody wyrządzone działaniami funkcjonariuszy Komendy;
 • prowadzenie postępowań regresowych wobec sprawców zdarzeń, w wyniku których poszkodowanym funkcjonariuszom Komendy wypłacono jednorazowe odszkodowanie pieniężne z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub odszkodowanie z tytułu utraty, zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotów osobistego użytku;
 • zaopatrywanie i ewidencjonowanie pieczęci oraz stempli służbowych używanych w komórkach organizacyjnych Komendy i podległych jej komisariatach Policji;
 • obsługiwanie ruchu interesantów na terenie Komendy oraz współudział w zapewnieniu  bezpieczeństwa obiektów przy ul. Siemiradzkiego 24, ul. Pędzichów 5 oraz ul. Radzikowskiego 29.  

Wydział Skarg i Wniosków

Kierownictwo:

Naczelnik – podinsp. Tomasz Rejdych 

 

Kontakt:

tel.: 12 61 52 570

faks: 12 61 52 579

e- mail: sekretariat.skargikmp@krakow.policja.gov.pl

 

Zakres działania obejmuje:

 • przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków dotyczących działalności Policji oraz nadzorowanie i kontrolowanie wykonywania zadań w tym zakresie w komórkach organizacyjnych Komendy i podległych jej komisariatach Policji;
 • sprawdzanie poprawności działań i decyzji podejmowanych przez komendantów komisariatów Policji i kierowników komórek organizacyjnych Komendy oraz ich zgodności z obowiązującymi przepisami. Realizowanie czynności analityczno-sprawdzających dotyczących sposobu wykonywania ustawowych zadań oraz obowiązków służbowych przez policjantów i pracowników cywilnych Komendy;
 • przyjmowanie informacji o wydarzeniach nadzwyczajnych z udziałem policjantów Komendy i podległych komisariatów Policji, a także przygotowywanie w tym zakresie meldunków do Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz koordynowanie, nadzorowanie i prowadzenie czynności wyjaśniających w rozumieniu art. 134i ust. 4 ustawy o Policji;
 • nadzorowanie oraz prowadzenie postępowań dyscyplinarnych, w których przełożonym właściwym w sprawach dyscyplinarnych jest Komendant;
 • prowadzenie analiz treści publikacji związanych z funkcjonowaniem Policji, zjawiskami kryminogennymi, przypadkami naruszeń prawa na użytek kierownictwa Komendy i właściwych komórek organizacyjnych;
 • planowanie i opracowywanie programów oraz przygotowywanie i prowadzenie, w trybie zwykłym i uproszczonym, kontroli kompleksowych, problemowych, sprawdzających w Komendzie  i podległych jej komisariatach Policji;
 • sporządzanie dokumentacji pokontrolnej oraz opracowywanie analiz i informacji z ustaleń kontrolnych, skargowych i wnioskowych, mających na celu usprawnienie realizacji ustawowych zadań Policji. 

 Wydział Wspomagający

Kierownictwo:

Naczelnik – kom. Agnieszka Nasiadka

Zastępca Naczelnika - podinsp. Grzegorz Gergont

Zastępca Naczelnika - podkom. Paweł Matras

 

Kontakt:

tel.: 12 61 52 100

faks: 12 61 52 117

e- mail: sekretariat.wspomagajacykmp@krakow.policja.gov.pl

 

Zakres działania obejmuje:

 • wykonywanie zadań z zakresu gospodarki finansowej w ramach określonych przez dysponenta środków budżetu państwa, tj. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie;
 • prowadzenie, w ramach okreśonych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, bieżącej eksploatacji, konserwacji i remontów środków transportu oraz zapewnianie w tym zakresie niezbędnego zaopatrzenia;
 • zapewnianie niezbędnego zaopatrzenia logistycznego i technicznego na potrzeby Komendy oraz podległych jej jednostek organizacyjnych;
 • prowadzenie gospodarki mieszkaniowej, w tym opracowywanie projektów decyzji administracyjnych Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie oraz innych rozstrzygnięć w sprawach określonych przepisami z zakresu gospodarki mieszkaniowej, a także realizowanie zadań w zakresie spraw socjalnych;
 • prowadzenie, w ramach określonych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, bieżącej eksploatacji, konserwacji i remontów obiektów;
 • prowadzenie gospodarki mandatowej w odniesieniu do jednostek i wskazanych komórek organizacyjnych podległych Komendzie;
 • wykonywanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej Komendy oraz podległych jej jednostek organizacyjnych Policji oraz współudział w zapewnieniu bezpieczeństwa obiektów przy ul. Siemiradzkiego 24 oraz ul. Konarskiego 43;
 • eksploatowanie i techniczne utrzymanie w Komendzie oraz podległych jej jednostkach organizacyjnych Policji sprzętu oraz systemów łączności i informatyki, a także koordynowanie funkcjonowania tych systemów we współpracy z Wydziałem Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie;
 • planowanie rozwoju systemów łączności i informatyki oraz koordynowanie procesów wdrażania nowoczesnych technik teleinformatycznych w Komendzie i podległych jej jednostkach organizacyjnych Policji;
 • nadzór i kontrolę w zakresie eksploatacji sprzętu łączności i informatyki oraz oprogramowania w Komendzie oraz podległych jej jednostkach organizacyjnych Policji;
 • organizowanie doraźnych szkoleń oraz instruktaży dla funkcjonariuszy i pracowników Komendy oraz podległych jej jednostek organizacyjnych Policji w zakresie obsługi sprzętu teleinformatycznego i łączności radiowej;
 • opracowywanie projektów regulacji wewnętrznych wydawanych przez Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie, dotyczących zakresu działania Wydziału.  

 Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

 

Pełnomocnik ds. OIN - podinsp. Elżbieta Strzępek

 

Kontakt:

tel.: 12 61 51 698

faks: 12 61 52 697

e- mail: sekretariat.oinkmp@krakow.policja.gov.pl

 

Zakres działania obejmuje:

 • zapewnienie ochrony informacji niejawnych w Komendzie i podległych jej jednostkach organizacyjnych;
 • prowadzenie postępowań sprawdzających w stosunku do policjantów i pracowników Policji oraz osób ubiegających się o podjęcie służby lub pracy w Komendzie;
 • wydawanie poświadczeń bezpieczeństwa, bądź odmów poświadczenia bezpieczeństwa dla policjantów i pracowników Policji Komendy i podległych jej jednostkach organizacyjnych;
 • współpracę z Wydziałem Łączności i Informatyki, w zakresie bieżącego nadzoru nad zgodnością funkcjonowania systemów i sieci teleinformatycznych ze szczególnymi wymogami bezpieczeństwa ochrony fizycznej, elektromagnetycznej, kryptograficznej oraz bezpieczeństwa transmisji w sieciach lub systemach informatycznych;
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych w Komendzie i podległych jej jednostkach organizacyjnych;
 • okresowe kontrole ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;
 • opracowywanie planu ochrony jednostki organizacyjnej i nadzorowanie jego realizacji;
 • szkolenie policjantów i pracowników Policji w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 • współpracę z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony państwa w zakresie przewidzianym ustawą o ochronie informacji niejawnych;
 • opracowywanie planu postępowania z materiałami zawierającymi informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego;
 • podejmowanie działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych, oznaczonych klauzulą „POUFNE" lub wyższą;
 • prowadzenie wykazu stanowisk i prac zleconych oraz osób dopuszczonych do pracy lub służby na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych;
 • prowadzenie ewidencji dokumentów niejawnych otrzymanych, wysłanych lub wydawanych;
 • powiadamianie adresata o otrzymaniu dokumentu niejawnego i wysłanie go do adresata;
 • przekazywanie lub udostępnianie za pokwitowaniem dokumentów niejawnych do właściwych jednostek i komórek organizacyjnych Komendy lub policjantom i pracownikom komórki organizacyjnej;
 • sprawowanie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami niejawnymi, a także egzekwowanie ich zwrotu;
 • przyjmowanie i rejestrowanie dokumentów niejawnych powielonych;
 • rejestrowanie elektronicznych nośników informacji niejawnych;
 • zapewnienie należytej ochrony dokumentom niejawnym znajdującym się w Kancelarii Tajnej;
 • gromadzenie i udostępnianie oświadczeń majątkowych policjantów Komendy oraz podległych jednostek organizacyjnych;
 • przekazywanie dokumentów niejawnych do archiwum. 

 Zespół ds. Bezpieczeństwa i Higieny Służby i Pracy

Katarzyna Kulikowska, Agnieszka Siudak, Agnieszka Kapłan, Katarzyna Baran 

 

Kontakt:

tel.: 12 61 52 578

faks: 12 61 52 579

 

Zakres działania:

 • organizowanie przedsięwzięć mających na celu stworzenie optymalnych warunków do bezpiecznej i bezwypadkowej służby i pracy w Komendzie i podległych komisariatach Policji, uwzględniających specyfikę i charakter służby oraz pracy;
 • przeprowadzanie kontroli warunków służby i pracy oraz przestrzegania zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny służby i pracy;
 • bieżące informowanie Komendanta o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń;
 • prowadzenie postępowań dotyczących wypadków policjantów i pracowników;
 • sporządzanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny służby i pracy, mających na celu zapobieganie wypadkom w służbie i pracy;
 • uczestniczenie w przekazywaniu nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki służby i pracy;
 • realizowanie zadań związanych z dokonywaniem oceny ryzyka zawodowego;
 • prowadzenie współpracy z podmiotami zewnętrznymi w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i higieny służby i pracy;
 • uczestniczenie w konsultacjach i pracach komisji zajmujących się bezpieczeństwem i higieną służby i pracy;
 • koordynowanie realizacji zadań z zakresu medycyny pracy na rzecz policjantów i pracowników komendy oraz podległych komisariatów Policji. 

 Jednoosobowe Stanowisko ds. Prawnych

Radca Prawny- Przemysław Jeziorek

 

Kontakt:

tel.: 12 61 52 625

faks: 12 61 52 607

 

Zakres działania obejmuje:

 • wykonywanie pomocy prawnej w formie wydawania opinii i doradztwa prawnego dla potrzeb Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie oraz kierowników jednostek i komórek organizacyjnych Komendy;
 • reprezentowanie Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie w postępowaniach przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi i innymi organami administracji państwowej;
 • udzielanie konsultacji prawnej i porad jednostkom i komórkom organizacyjnym Komendy oraz opiniowanie pod względem zgodności z prawem: umów, ugód, zarządzeń, decyzji, regulaminów, porozumień, itp;
 • udzielanie porad prawnych policjantom i pracownikom cywilnym w związku z pełnieniem służby lub wykonywaniem pracy o ile interes zainteresowanego nie stoi w sprzeczności z interesem Komendy.