Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą

Kierownictwo:
Naczelnik – nadkom. Daniel Brzostek
Zastępca Naczelnika - kom. Piotr Biela
Zastępca Naczelnika - kom. Zbigniew Oliwa
 
Kontakt:
tel.: 47 83 53 100
faks: 47 83 53 117
e- mail: sekretariat.pgkmp@krakow.policja.gov.pl
 
Zakresem swojego działania obejmuje:

 • Prowadzenie postępowań przygotowawczych oraz organizację czynności operacyjno - rozpoznawczych  w sprawach określonych katalogiem, a w szczególności dotyczących:
 1. zwalczania przestępczości skierowanej przeciwko mieniu, ze szczególnym uwzględnieniem zagarnięć i niegospodarności związanych z prywatyzacją, przekształceniami własnościowymi i likwidacją przedsiębiorstw państwowych;
 2. zwalczania korupcji decyzyjnej i wspomagającej działalność przestępczą w organach administracji państwowej i służbach kontrolnych;
 3. zwalczania zorganizowanych grup przestępczych, w tym zajmujących się piractwem przemysłowym, komputerowym oraz videopiractwem;
 4. zwalczania przestępczości związanej z legalizacją dochodów uzyskanych w drodze przestępstw;
 5. ujawniania i zwalczania przestępstw w zakresie nielegalnej produkcji i dystrybucji alkoholu oraz naruszających przepisy ustawy o akcyzie;

jak również w tym zakresie:

 1. prowadzenie postępowań przygotowawczych zleconych przez prokuratury i sądy oraz czynności zleconych przez inne jednostki Policji;
 2. współdziałanie z komórkami operacyjnymi, dochodzeniowo - śledczymi podległych komisariatów Policji, a w szczególności:

- opracowywania wspólnych planów czynności operacyjno - dochodzeniowych oraz koordynowanie ich wykonywania,

- przejmowanie do prowadzenia postępowań przygotowawczych o skomplikowanej materii dowodowej lub trudnych realizacyjnie z uwagi na zasięg terytorialny, ilość przestępstw lub osób;

 • współdziałanie w zakresie, o którym mowa w pkt 1 z komórkami organizacyjnymi pionu kryminalnego innych jednostek Policji oraz z Urzędami Celnymi, Urzędami Skarbowymi, Strażą Graniczną i innymi instytucjami kontrolnymi;
 • udzielanie pomocy prawnej komórkom Komendy i podległym komisariatom Policji;
 • koordynowanie planowania i sprawozdawczości w zakresie merytorycznym działania wydziału;
 • udostępnianie danych statystycznych, sporządzanie analiz statystycznych i opracowań na zasadach określonych odrębnymi przepisami;
 • koordynowanie oraz sprawowanie nadzoru nad pracą operacyjną i dochodzeniowo – śledczą, prowadzoną przez podległe Komendzie komisariaty Policji w zakresie spraw określonych dla Wydziału katalogiem;
 • bieżące współdziałanie z komórkami organizacyjnymi pionu kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.