Wydział do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu

Kierownictwo:
Naczelnik – asp. szt. Tomasz Jaworek
Zastępca Naczelnika- nadkom. Bogumił Gąsior
Zastępca Naczelnika- kom. Jacek Obrał
 
Kontakt:
tel.: 47 83 52 450
faks: 47 83 52 457
e- mail: sekretariat.mieniekmp@krakow.policja.gov.pl

Zakresem swojego działania obejmuje: 

1. W zakresie czynności operacyjno – rozpoznawczych:

 • prowadzenie w oparciu o istniejące przepisy prawne czynności operacyjno – rozpoznawczych w celu ujawniania przestępstw i wykrywania ich sprawców, poprzez stosowanie dostępnych metod i form pracy operacyjnej szczególnie w sprawach objętych katalogiem;
 • zapewnienie prawidłowego obiegu uzyskanych informacji o dokonanych przestępstwach oraz sprawcach przestępstw;
 • informowanie komórek organizacyjnych służby kryminalnej Komendy o zmianach w obowiązujących przepisach prawnych dotyczących pracy operacyjnej i przepisach wewnętrznych;
 • sprawowanie nadzoru instancyjnego i koordynowanie działalności służb operacyjnych w podległych Komendzie komisariatach Policji oraz udzielanie tym jednostkom wsparcia w zakresie zagadnień objętych zainteresowaniem wydziału;
 • inicjowanie szkoleń policjantów w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego, w zakresie dotyczącym pracy operacyjnej;
 • dokonywanie ocen i analiz dotyczących wyników pracy operacyjnej wydziału i Komendy;
 • realizowanie zadań zleconych przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie oraz współpraca z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Policji w ramach wykonywania zleconych czynności;
 • prowadzenie bieżącej współpracy z komórkami pionu kryminalnego innych jednostek Policji;
 • współdziałanie z innymi organami ochrony porządku publicznego;
 • wnioskowanie i opiniowanie zmian legislacyjnych dotyczących problematyki pozostającej w zakresie działania służby kryminalnej.

2. W zakresie poszukiwań i identyfikacji osób:

 • poszukiwanie osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości, kiedy osoba poszukiwana nie posiada obywatelstwa polskiego;
 • koordynowanie czynności poszukiwawczych osób zaginionych kategorii I realizowanych przez podległe Komendzie jednostki Policji na etapie czynności poszukiwawczych w niezbędnym zakresie;
 • prowadzenie spraw identyfikacyjnych w przypadku ujawnienia osób o nieustalonej tożsamości;
 • prowadzenie spraw identyfikacyjnych w przypadku znalezienia nieznanych zwłok oraz szczątków ludzkich.

3. W zakresie czynności dochodzeniowo – śledczych:

 • prowadzenie postępowań sprawdzających oraz przygotowawczych określonych w „Katalogu przestępstw”, a także czynności procesowych zleconych przez prokuratury i sądy;
 • przejmowanie do prowadzenia decyzją Naczelnika Wydziału lub Komendanta postępowań sprawdzających i przygotowawczych z jednostek podległych;
 • procesowo kryminalistyczna obsługa miejsc zdarzeń, wymagających użycia wykwalifikowanych sił i specjalistycznych środków, według  przyjętego katalogu przestępstw;
 • realizowanie czynności zleconych w drodze pomocy prawnej przez inne jednostki Policji, w zakresie działania wydziału;
 • realizowanie zwierzchniego, ogólnego nadzoru służbowego nad czynnościami procesowymi, wykonywanymi w jednostkach podległych Komendzie;
 • realizowanie zwierzchniego, szczególnego nadzoru służbowego nad wybranymi postępowaniami przygotowawczymi w zakresie objętym zagadnieniami realizowanymi przez wydział, prowadzonymi przez jednostki podległe Komendzie;
 • współdziałanie z właściwymi prokuraturami, w zakresie nadzoru nad prawidłowością i efektywnością, prowadzonych przez wydział postępowań przygotowawczych;
 • prowadzenie bieżącej współpracy z komórkami organizacyjnymi Komendy oraz innymi jednostkami Policji w zakresie poprawy organizacji pracy w działaniach wykrywczych i zapobiegawczych;
 • prowadzenie współpracy z innymi organami, służbami i instytucjami realizującymi zadania w zakresie ochrony porządku prawnego, a także z innymi podmiotami pozapolicyjnymi;
 • koordynowanie pracy podległych Komendzie komisariatów Policji w zakresie zagadnień objętych zainteresowaniem wydziału;
 • dokonywanie ocen i analiz wyników pracy komórek dochodzeniowo  - śledczych w podległych jednostkach Komendy w zakresie działania wydziału;
 • prowadzenie określonych przepisami rejestrów związanych z pracą dochodzeniowo -śledczą;
 • realizowanie zadań  związanych z obsługą systemu elektronicznej sprawozdawczości w Policji – SESPOL, w zakresie właściwości wydziału;
 • inicjowanie szkoleń policjantów w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego w zakresie działania wydziału;
 • prowadzenie składnicy dowodów rzeczowych wydziału i związanej z tym dokumentacji.