Wydział do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu

Kierownictwo:
p.o. Naczelnik – kom. Wojciech Kastelik
Zastępca Naczelnika - kom. Marek Głuś
Zastępca Naczelnika - asp. szt. Jacek Chojnowski
 
Kontakt:
tel.: 12 61 52 650
faks: 12 61 52 621
e- mail: sekretariat.wziz@krakow.policja.gov.pl
 
Zakresem swojego działania w ramach czynności czynności dochodzeniowo – śledczych obejmuje:

- prowadzenie postępowań sprawdzających oraz przygotowawczych określonych w „Katalogu przestępstw”, a także czynności procesowych zleconych przez prokuratury i sądy;
- przejmowanie do prowadzenia decyzją Naczelnika Wydziału lub Komendanta postępowań sprawdzających i przygotowawczych z jednostek podległych;
- procesowo kryminalistyczna obsługa miejsc zdarzeń, wymagających użycia wykwalifikowanych sił i specjalistycznych środków, według przyjętego katalogu przestępstw;
- realizowanie czynności zleconych w drodze pomocy prawnej przez inne jednostki Policji w zakresie działania wydziału;
- realizowanie zwierzchniego, ogólnego nadzoru służbowego nad czynnościami procesowymi, wykonywanymi w jednostkach podległych Komendzie;
- realizowanie zwierzchniego, ogólnego nadzoru służbowego w Komendzie nad postępowaniem z dowodami rzeczowymi i śladami kryminalistycznymi;
- realizowanie zwierzchniego, szczególnego nadzoru służbowego nad wybranymi postępowaniami przygotowawczymi w zakresie objętym zagadnieniami realizowanymi przez wydział, prowadzonymi przez jednostki podległe Komendzie;
- współdziałanie z właściwymi prokuraturami, w zakresie nadzoru nad prawidłowością i efektywnością, prowadzonych przez wydział postępowań przygotowawczych;
- prowadzenie bieżącej współpracy z komórkami organizacyjnymi Komendy oraz innymi jednostkami Policji w zakresie poprawy organizacji pracy w działaniach wykrywczych i zapobiegawczych;
- prowadzenie współpracy z innymi organami, służbami i instytucjami realizującymi zadania w zakresie ochrony porządku prawnego, a także z innymi podmiotami pozapolicyjnymi;
- koordynowanie pracy podległych Komendzie komisariatów Policji w zakresie zagadnień objętych zainteresowaniem Wydziału;
- dokonywanie ocen i analiz wyników pracy komórek dochodzeniowo – śledczych w podległych Komendzie jednostkach Policji;
- informowanie komórek organizacyjnych służby kryminalnej Komendy o zmianach
w obowiązujących przepisach prawnych oraz podejmowanie działań mających na celu usuwanie  występujących problemów interpretacyjnych;
- prowadzenie określonych przepisami rejestrów związanych z pracą dochodzeniowo - śledczą;
- realizowanie zadań  związanych z obsługą systemu elektronicznej sprawozdawczości w Policji – SESPOL, w zakresie właściwości wydziału;
- inicjowanie szkoleń policjantów w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego w zakresie czynności dochodzeniowo - śledczych oraz w sprawach objętych katalogiem;
- prowadzenie rejestracji informacji w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji (KSIP) na potrzeby komórek organizacyjnych Komendy;
- prowadzenie składnicy dowodów rzeczowych wydziału i związanej z tym dokumentacji;
- rozstrzyganie sporów o właściwość miejscową na terenie działania Komendy;
- sprawowanie merytorycznego nadzoru nad prowadzeniem Elektronicznego Rejestru Czynności Dochodzeniowo - Śledczych w komórkach organizacyjnych Komendy;
- opiniowanie i opracowywanie projektów aktów prawnych oraz druków procesowych.

Zakresem swojego działania w ramach czynności operacyjno – rozpoznawczych obejmuje:

- prowadzenie w oparciu o istniejące przepisy prawne czynności operacyjno – rozpoznawczych w celu ujawniania przestępstw i wykrywania ich sprawców, poprzez stosowanie dostępnych metod i form pracy operacyjnej szczególnie w sprawach objętych katalogiem;
- zapewnienie prawidłowego obiegu uzyskanych informacji o dokonanych przestępstwach oraz sprawcach przestępstw;
- sprawowanie nadzoru instancyjnego i koordynowanie działalności służb operacyjnych w podległych Komendzie komisariatach Policji oraz udzielanie tym jednostkom wsparcia w zakresie zagadnień objętych zainteresowaniem wydziału;
- dokonywanie ocen i analiz dotyczących wyników pracy operacyjnej wydziału;
- realizowanie zadań zleconych przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie oraz współpraca z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Policji w ramach wykonywania zleconych czynności;
- prowadzenie bieżącej współpracy z komórkami pionu kryminalnego innych jednostek Policji;
- współdziałanie z innymi organami ochrony porządku publicznego;
- wnioskowanie i opiniowanie zmian legislacyjnych dotyczących problematyki pozostającej w zakresie działania służby kryminalnej.