Wydział do walki z Przestępczością Samochodową

Kierownictwo:
Naczelnik – kom. Jan Ciążadło
Zastepca Naczelnika - podkom. Barbara Dąbrowska

Kontakt:
tel.: 12 61 51 300
faks: 12 61 51 667
e -mail: sekretariat.samochodowykmp@krakow.policja.gov.pl

Zakresem swojego działania w ramach czynności dochodzeniowo – śledczych obejmuje:

- prowadzenie postępowań sprawdzających oraz przygotowawczych określonych w „Katalogu przestępstw”, a także czynności procesowych zleconych przez prokuratury i sądy;
- przejmowanie do prowadzenia decyzją Naczelnika Wydziału lub Komendanta postępowań sprawdzających i przygotowawczych z jednostek podległych;
- procesowo kryminalistyczna obsługa miejsc zdarzeń, wymagających użycia wykwalifikowanych sił i specjalistycznych środków, według przyjętego katalogu przestępstw;
- realizowanie czynności zleconych w drodze pomocy prawnej przez inne jednostki Policji w zakresie działania wydziału;
- realizowanie zwierzchniego, ogólnego nadzoru służbowego nad czynnościami procesowymi, wykonywanymi w jednostkach podległych Komendzie;
- współdziałanie z właściwymi prokuraturami, w zakresie nadzoru nad prawidłowością i efektywnością, prowadzonych przez wydział postępowań przygotowawczych;
- prowadzenie bieżącej współpracy z komórkami organizacyjnymi Komendy oraz innymi jednostkami Policji w zakresie poprawy organizacji pracy w działaniach wykrywczych i zapobiegawczych;
- prowadzenie współpracy z innymi organami, służbami i instytucjami realizującymi zadania w zakresie ochrony porządku prawnego, a także z innymi podmiotami pozapolicyjnymi;
- koordynowanie i nadzorowanie pracy podległych Komendzie komisariatów Policji w zakresie zagadnień objętych zainteresowaniem wydziału;
- prowadzenie określonych przepisami rejestrów związanych z pracą dochodzeniowo -śledczą;
- realizowanie zadań związanych z obsługą systemu elektronicznej sprawozdawczości w Policji – SESPOL, w zakresie właściwości wydziału;
- inicjowanie szkoleń policjantów w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego w zakresie działania wydziału;
- prowadzenie składnicy dowodów rzeczowych wydziału i związanej z tym dokumentacji.

Zakresem swojego działania w ramach czynności operacyjno – rozpoznawczych obejmuje:

- prowadzenie w oparciu o istniejące przepisy prawne czynności operacyjno – rozpoznawczych w celu ujawniania przestępstw i wykrywania ich sprawców, poprzez stosowanie dostępnych metod i form pracy operacyjnej szczególnie w sprawach objętych katalogiem;
- zapewnienie prawidłowego obiegu uzyskanych informacji o dokonanych przestępstwach oraz sprawcach przestępstw;
- koordynowanie i nadzorowanie pracy podległych Komendzie komisariatów Policji w zakresie zagadnień objętych zainteresowaniem wydziału;
- dokonywanie ocen i analiz dotyczących wyników pracy operacyjnej wydziału;
- realizowanie zadań zleconych przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie oraz współpraca z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Policji w ramach wykonywania zleconych czynności;
- prowadzenie bieżącej współpracy z komórkami pionu kryminalnego innych jednostek Policji;
- współdziałanie z innymi organami ochrony porządku publicznego;
- wnioskowanie i opiniowanie zmian legislacyjnych dotyczących problematyki pozostającej w zakresie działania służby kryminalnej.