Wydział Kadr

Kierownictwo:
Naczelnik – podinsp. Ryszard Kasperczyk
Zastępca Naczelnika- kom. Dariusz Szulc

Kontakt:
tel.: 12 61 52 560
faks: 12 61 52 587
e- mail: sekretariat.kadrykmp@krakow.policja.gov.pl

Zakres działania obejmuje:

- realizowanie decyzji Komendanta w zakresie tworzenia i doskonalenia struktury organizacyjnej Komendy oraz jednostek podległych;
- opiniowanie wniosków kierowników komórek organizacyjnych Komendy oraz kierowników podległych jednostek w sprawie zmian organizacyjno – etatowych w Komendzie i podległych jednostkach organizacyjnych Policji;
- prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie dla Komendanta decyzji administracyjnych w I instancji w sprawach wynikających ze stosunku służby (pracy) policjantów (pracowników) Komendy i jednostek podległych;
- prowadzenie spraw ze stosunku służbowego (pracy) innych niż wymienione w pkt 3, w tym prowadzenie akt osobowych policjantów i pracowników cywilnych Komendy i jednostek podległych;
- organizowanie i koordynowanie naboru do korpusu służby cywilnej oraz prowadzenie postępowań kwalifikacyjnych w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do pracy na stanowiska nieobjęte mnożnikowym systemem wynagrodzenia w Komendzie i jednostkach podległych;
- organizowanie w imieniu Komendanta postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Komendzie oraz w jednostkach podległych;
- prowadzenie we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, naboru do szkół policyjnych;
- organizowanie – zgodnie z decyzjami Komendanta – doskonalenia zawodowego, wyszkolenia strzeleckiego i wychowania fizycznego w Komendzie i jednostkach podległych;
- wydawanie dokumentów służbowych policjantom i pracownikom oraz obsługiwanie systemu informatycznego „KADRA” i „SWOP”;
- prowadzenie programu „PŁATNIK” oraz wydawanie stosownych dokumentów;
- prowadzenie ewidencji, sporządzanie sprawozdań okresowych i doraźnych w sprawach wchodzących w zakres działania komórki;
- realizowanie zadań wynikających z przygotowań obronnych Komendy, pozostających w zakresie właściwości wydziału;
- koordynowanie realizacji zadań z zakresu medycyny pracy na rzecz policjantów i pracowników komendy oraz podległych komisariatów Policji.