Wydział Prezydialny

Kierownictwo:
Naczelnik – podkom. Łukasz Czyż

Kontakt:
tel.: 12 61 52 590
faks: 12 61 52 579
e- mail: sekretariat.prez@krakow.policja.gov.pl

Zakres działania obejmuje:
- obsługę kancelaryjno – biurową Komendanta i jego Zastępców, w zakresie spraw jawnych;
- prowadzenie kancelarii ogólnej jawnej Komendy oraz obsługiwanie korespondencji bieżącej w zakresie przyjmowania i ekspedycji dokumentacji jawnej;
- opracowywanie analiz i informacji dotyczących pracy Komendy dla organów administracji rządowej i samorządowej;
- prowadzenie bieżącej współpracy z organami samorządu terytorialnego, instytucjami pozarządowymi, organizacjami społecznymi w zakresie związanym z pracą Policji;
- gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie zasobu archiwalnego;
- ewidencjonowanie, rozpowszechnianie i aktualizowanie aktów prawnych własnych i wpływających do Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie;
- wykonywanie zadań wynikających z przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, w tym prowadzenie strony podmiotowej Komendanta w Biuletynie Informacji Publicznej;
- organizowanie pozaoperacyjnej współpracy międzynarodowej Komendanta i jego Zastępców;
- przygotowywanie i organizowanie posiedzeń kadry kierowniczej Komendy, narad, konferencji, spotkań i uroczystości z udziałem kierownictwa Komendy;
- kształtowanie rozwiązań usprawniających komunikację wewnętrzną w Komendzie oraz w podległych jej komisariatach Policji;
- wdrażanie i doskonalenie w komórkach organizacyjnych Komendy i podległych komisariatach Policji systemu działań wizerunkowych, w tym zasad wynikających z ceremoniału policyjnego, regulaminu musztry w Policji i etykiety urzędniczej;
- realizowanie zadań w zakresie dochodzenia, zasądzonych na rzecz Komendy, należności z tytułu nawiązek, kosztów procesu, a także należności przypadających Komendzie z innych tytułów m.in.: kar porządkowych i grzywien administracyjnych;
- prowadzenie czynności w sprawach roszczeń osób trzecich zgłaszanych wobec Skarbu Państwa reprezentowanego przez Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie oraz zasadności wypłat odszkodowań za szkody wyrządzone działaniami funkcjonariuszy Komendy;
- prowadzenie postępowań regresowych wobec sprawców zdarzeń, w wyniku których poszkodowanym funkcjonariuszom Komendy wypłacono jednorazowe odszkodowanie pieniężne z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub odszkodowanie z tytułu utraty, zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotów osobistego użytku;
- zaopatrywanie i ewidencjonowanie pieczęci oraz stempli służbowych używanych w komórkach organizacyjnych Komendy i podległych jej komisariatach Policji;
- obsługiwanie ruchu interesantów na terenie Komendy oraz współudział w zapewnieniu bezpieczeństwa obiektów przy ul. Siemiradzkiego 24, ul. Pędzichów 5 oraz ul. Radzikowskiego 29.