Wydział Prezydialny

Kierownictwo:
Naczelnik – kom. Łukasz Czyż
 
Kontakt:
tel.: 47 83 52 590
faks: 47 83 52 579
e- mail: sekretariat.prez@krakow.policja.gov.pl
 
Zakresem swojego działania obejmuje:

 • obsługę kancelaryjno – biurową Komendanta i jego Zastępców, w zakresie spraw jawnych;
 • prowadzenie kancelarii ogólnej jawnej Komendy oraz obsługiwanie korespondencji bieżącej w zakresie przyjmowania i ekspedycji dokumentacji jawnej;
 • opracowywanie analiz i informacji dotyczących pracy Komendy dla organów administracji rządowej i samorządowej;
 • prowadzenie bieżącej współpracy z organami samorządu terytorialnego, instytucjami pozarządowymi, organizacjami społecznymi w zakresie związanym z pracą Policji;
 • gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie zasobu archiwalnego;
 • ewidencjonowanie, rozpowszechnianie i aktualizowanie aktów prawnych własnych i wpływających do Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie;
 • wykonywanie zadań wynikających z przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, w tym prowadzenie strony podmiotowej Komendanta w Biuletynie Informacji Publicznej;
 • organizowanie pozaoperacyjnej współpracy międzynarodowej Komendanta i jego Zastępców;
 • przygotowywanie i organizowanie posiedzeń  kadry kierowniczej Komendy, narad, konferencji, spotkań i uroczystości z udziałem kierownictwa Komendy;
 • kształtowanie rozwiązań usprawniających komunikację wewnętrzną w Komendzie oraz w podległych jej komisariatach Policji;
 • wdrażanie i doskonalenie w komórkach organizacyjnych Komendy i podległych komisariatach Policji systemu działań wizerunkowych, w tym zasad wynikających z ceremoniału policyjnego, regulaminu musztry w Policji i etykiety urzędniczej;
 • realizowanie zadań w zakresie dochodzenia, zasądzonych na rzecz Komendy, należności z tytułu nawiązek, kosztów procesu, a także należności przypadających Komendzie z innych tytułów m.in.: kar porządkowych i grzywien administracyjnych;
 • prowadzenie czynności w sprawach roszczeń osób trzecich zgłaszanych wobec Skarbu Państwa reprezentowanego przez Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie oraz zasadności wypłat odszkodowań za szkody wyrządzone działaniami funkcjonariuszy Komendy;
 • prowadzenie postępowań regresowych wobec sprawców zdarzeń, w wyniku których poszkodowanym funkcjonariuszom Komendy wypłacono jednorazowe odszkodowanie pieniężne z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub odszkodowanie z tytułu utraty, zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotów osobistego użytku;
 • zaopatrywanie i ewidencjonowanie pieczęci oraz stempli służbowych używanych w komórkach organizacyjnych Komendy i podległych jej komisariatach Policji;
 • obsługiwanie ruchu interesantów na terenie Komendy oraz współudział w zapewnieniu  bezpieczeństwa obiektów przy ul. Siemiradzkiego 24, ul. Pędzichów 5 oraz ul. Radzikowskiego 29.