Wydział Wspomagający

Kierownictwo:
Naczelnik – kom. Agnieszka Nasiadka
Zastępca Naczelnika - podinsp. Grzegorz Gergont
Zastępca Naczelnika - kom. Paweł Matras
 
Kontakt:
tel.: 12 61 52 100
faks: 12 61 52 117
e- mail: sekretariat.wspomagajacykmp@krakow.policja.gov.pl
 
Zakres działania obejmuje:

- wykonywanie zadań z zakresu gospodarki finansowej w ramach określonych przez dysponenta środków budżetu państwa, tj. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie;
- prowadzenie, w ramach okreśonych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, bieżącej eksploatacji, konserwacji i remontów środków transportu oraz zapewnianie w tym zakresie niezbędnego zaopatrzenia;
- zapewnianie niezbędnego zaopatrzenia logistycznego i technicznego na potrzeby Komendy oraz podległych jej jednostek organizacyjnych;
- prowadzenie gospodarki mieszkaniowej, w tym opracowywanie projektów decyzji administracyjnych Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie oraz innych rozstrzygnięć w sprawach określonych przepisami z zakresu gospodarki mieszkaniowej, a także realizowanie zadań w zakresie spraw socjalnych;
- prowadzenie, w ramach określonych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, bieżącej eksploatacji, konserwacji i remontów obiektów;
- prowadzenie gospodarki mandatowej w odniesieniu do jednostek i wskazanych komórek organizacyjnych podległych Komendzie;
- wykonywanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej Komendy oraz podległych jej jednostek organizacyjnych Policji oraz współudział w zapewnieniu bezpieczeństwa obiektów przy ul. Siemiradzkiego 24 oraz ul. Konarskiego 43;
- eksploatowanie i techniczne utrzymanie w Komendzie oraz podległych jej jednostkach organizacyjnych Policji sprzętu oraz systemów łączności i informatyki, a także koordynowanie funkcjonowania tych systemów we współpracy z Wydziałem Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie;
- planowanie rozwoju systemów łączności i informatyki oraz koordynowanie procesów wdrażania nowoczesnych technik teleinformatycznych w Komendzie i podległych jej jednostkach organizacyjnych Policji;
- nadzór i kontrolę w zakresie eksploatacji sprzętu łączności i informatyki oraz oprogramowania w Komendzie oraz podległych jej jednostkach organizacyjnych Policji;
- organizowanie doraźnych szkoleń oraz instruktaży dla funkcjonariuszy i pracowników Komendy oraz podległych jej jednostek organizacyjnych Policji w zakresie obsługi sprzętu teleinformatycznego i łączności radiowej;
- opracowywanie projektów regulacji wewnętrznych wydawanych przez Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie, dotyczących zakresu działania Wydziału.