Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Pełnomocnik ds. OIN - podinsp. Elżbieta Strzępek

Kontakt:
tel.: 12 61 51 698
faks: 12 61 52 697
e- mail: sekretariat.oinkmp@krakow.policja.gov.pl

Zakres działania obejmuje:

- zapewnienie ochrony informacji niejawnych w Komendzie i podległych jej jednostkach organizacyjnych;
- prowadzenie postępowań sprawdzających w stosunku do policjantów i pracowników Policji oraz osób ubiegających się o podjęcie służby lub pracy w Komendzie;
- wydawanie poświadczeń bezpieczeństwa, bądź odmów poświadczenia bezpieczeństwa dla policjantów i pracowników Policji Komendy i podległych jej jednostkach organizacyjnych;
- współpracę z Wydziałem Łączności i Informatyki, w zakresie bieżącego nadzoru nad zgodnością funkcjonowania systemów i sieci teleinformatycznych ze szczególnymi wymogami bezpieczeństwa ochrony fizycznej, elektromagnetycznej, kryptograficznej oraz bezpieczeństwa transmisji w sieciach lub systemach informatycznych;
- nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych w Komendzie i podległych jej jednostkach organizacyjnych;
- okresowe kontrole ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;
- opracowywanie planu ochrony jednostki organizacyjnej i nadzorowanie jego realizacji;
- szkolenie policjantów i pracowników Policji w zakresie ochrony informacji niejawnych;
- współpracę z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony państwa w zakresie przewidzianym ustawą o ochronie informacji niejawnych;
- opracowywanie planu postępowania z materiałami zawierającymi informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego;
- podejmowanie działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych, oznaczonych klauzulą „POUFNE" lub wyższą;
- prowadzenie wykazu stanowisk i prac zleconych oraz osób dopuszczonych do pracy lub służby na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych;
- prowadzenie ewidencji dokumentów niejawnych otrzymanych, wysłanych lub wydawanych;
- powiadamianie adresata o otrzymaniu dokumentu niejawnego i wysłanie go do adresata;
- przekazywanie lub udostępnianie za pokwitowaniem dokumentów niejawnych do właściwych jednostek i komórek organizacyjnych Komendy lub policjantom i pracownikom komórki organizacyjnej;
- sprawowanie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami niejawnymi, a także egzekwowanie ich zwrotu;
- przyjmowanie i rejestrowanie dokumentów niejawnych powielonych;
- rejestrowanie elektronicznych nośników informacji niejawnych;
- zapewnienie należytej ochrony dokumentom niejawnym znajdującym się w Kancelarii Tajnej;
- gromadzenie i udostępnianie oświadczeń majątkowych policjantów Komendy oraz podległych jednostek organizacyjnych;
- przekazywanie dokumentów niejawnych do archiwum.