Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Pełnomocnik ds. OIN - podinsp. Elżbieta Strzępek
 
Kontakt:
tel.: 47 83 51 696
faks: 47 83 52 697
e- mail: sekretariat.oinkmp@krakow.policja.gov.pl
 
Zakresem swojego działania obejmuje:

 • zapewnienie ochrony informacji niejawnych w Komendzie i podległych jej jednostkach organizacyjnych;
 • prowadzenie postępowań sprawdzających w stosunku do policjantów i pracowników Policji oraz osób ubiegających się o podjęcie służby lub pracy w Komendzie;
 • wydawanie poświadczeń bezpieczeństwa, bądź odmów poświadczenia bezpieczeństwa dla policjantów i pracowników Policji Komendy i podległych jej jednostkach organizacyjnych;
 • współpracę z Wydziałem Łączności i Informatyki, w zakresie bieżącego nadzoru nad zgodnością funkcjonowania systemów i sieci teleinformatycznych ze szczególnymi wymogami bezpieczeństwa ochrony fizycznej, elektromagnetycznej, kryptograficznej oraz bezpieczeństwa transmisji w sieciach lub systemach informatycznych;
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych w Komendzie i podległych jej jednostkach organizacyjnych;
 • okresowe kontrole ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;
 • opracowywanie planu ochrony jednostki organizacyjnej i nadzorowanie jego realizacji;
 • szkolenie policjantów i pracowników Policji w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 • współpracę z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony państwa w zakresie przewidzianym ustawą o ochronie informacji niejawnych;
 • opracowywanie planu postępowania z materiałami zawierającymi informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego;
 • podejmowanie działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych, oznaczonych klauzulą „POUFNE" lub wyższą;
 • prowadzenie wykazu stanowisk i prac zleconych oraz osób dopuszczonych do pracy lub służby na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych;
 • prowadzenie ewidencji dokumentów niejawnych otrzymanych, wysłanych lub wydawanych;
 • powiadamianie adresata o otrzymaniu dokumentu niejawnego i wysłanie go do adresata;
 • przekazywanie lub udostępnianie za pokwitowaniem dokumentów niejawnych do właściwych jednostek i komórek organizacyjnych Komendy lub policjantom i pracownikom komórki organizacyjnej;
 • sprawowanie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami niejawnymi, a także egzekwowanie ich zwrotu;
 • przyjmowanie i rejestrowanie dokumentów niejawnych powielonych;
 • rejestrowanie elektronicznych nośników informacji niejawnych;
 • zapewnienie należytej ochrony dokumentom niejawnym znajdującym się w Kancelarii Tajnej;
 • gromadzenie i udostępnianie oświadczeń majątkowych policjantów Komendy oraz podległych jednostek organizacyjnych;
 • przekazywanie dokumentów niejawnych do archiwum.