Zespół ds. Bezpieczeństwa i Higieny Służby i Pracy

Katarzyna Kulikowska, Agnieszka Kapłan, Katarzyna Baran

Kontakt:
tel.: 12 61 52 578
faks: 12 61 52 579

Zakres działania:

- organizowanie przedsięwzięć mających na celu stworzenie optymalnych warunków do bezpiecznej i bezwypadkowej służby i pracy w Komendzie i podległych komisariatach Policji, uwzględniających specyfikę i charakter służby oraz pracy;
- przeprowadzanie kontroli warunków służby i pracy oraz przestrzegania zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny służby i pracy;
- bieżące informowanie Komendanta o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń;
- prowadzenie postępowań dotyczących wypadków policjantów i pracowników;
- sporządzanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny służby i pracy, mających na celu zapobieganie wypadkom w służbie i pracy;
- uczestniczenie w przekazywaniu nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki służby i pracy;
- realizowanie zadań związanych z dokonywaniem oceny ryzyka zawodowego;
- prowadzenie współpracy z podmiotami zewnętrznymi w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i higieny służby i pracy;
- uczestniczenie w konsultacjach i pracach komisji zajmujących się bezpieczeństwem i higieną służby i pracy;
- koordynowanie realizacji zadań z zakresu medycyny pracy na rzecz policjantów i pracowników komendy oraz podległych komisariatów Policji.