Komenda Powiatowa Policji w Krakowie

Komenda Powiatowa Policji w Krakowie
Komenda Powiatowa Policji w Krakowie
ul.Władysława Łokietka20531-263Kraków
Telefon: 
Sekretariat Komendanta - 47 83 57 610, 47 83 57 615
Faks: 
12 61 57 602

Informujemy, że podany adres mailowy nie służy do doraźnego zgłaszania interwencji oraz składania zawiadomień o przestępstwach i wykroczeniach. Wiadomości odczytywane są od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00.

 

Dyżurny Sztabu Policji - 47 83 57 600

Wydział Ruchu Drogowego - sekretariat 47 83 57 680

Wydział Dochodzeniowo-Śledczy  - sekretariat 47 83 57 640

Schemat organizacyjny oraz numery telefonów do poszczególnych komórek znajdują się pod adresem 

http://kpp-krakow.policja.gov.pl/pl/unit-structure

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) Komendy Powiatowej Policji w Krakowie to:

/kpp-krakow/SkrytkaESP

 

Ochrona danych osobowych
Inspektor Ochrony Danych KPP w Krakowie: Renata Piwowarska

iod.kpp@kpp-krakow.policja.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej RODO, informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Krakowie – adres: ul. Władysława Łokietka 205, 31-263 Kraków;

2) w Komendzie Powiatowej Policji w Krakowie wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iod.kpp@kpp-krakow.policja.gov.pl lub korespondencyjnie na adres: ul. Władysława Łokietka 205, 31-263 Kraków z dopiskiem na kopercie „IOD”;

3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Krakowie w celu:

a. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności w zakresie realizacji zadań pracodawcy, wykonywania zadań podmiotu administracji publicznej, realizacji zobowiązań na rzecz podmiotów uprawnionych do otrzymywania danych na podstawie umów międzynarodowych lub prawa krajowego (art.6 ust. 1 lit. c RODO),

b. realizacji wniosków, na podstawie uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych (art.6 ust. 1 lit. a RODO),

c. wykonania warunków umowy zawartej z Komendantem Powiatowym Policji w Krakowie lub jego prawnym przedstawicielem (art.6 ust. 1 lit. b RODO).

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Krakowie mogą być wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone, a także dla celów archiwizacyjnych przez okres nie dłuższy niż wskazany w odnośnych przepisach prawa krajowego;

6) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;

7) posiada Pani/Pan prawo do:

a. żądania od Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie dostępu do danych osobowych (art.15 RODO),

b. żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),

c. żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO),

d. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art.18 RODO),

e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych opartego na art.6 ust.1 lit e RODO (art. 21 RODO),

f. do przenoszenia danych (art.20 RODO).

8) każdej osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9) dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Krakowie na podstawie RODO nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.