Wydział do walki z Przestępczością Narkotykową

Kierownictwo:
Naczelnik – asp. szt. Jacek Kolbiarz
Zastępca Naczelnika - podkom. Rafał Śliz

Kontakt:
tel.: 12 61 52 464
faks: 12 61 52 467
e- mail: sekretariat.narkotykikmp@krakow.policja.gov.pl

Zakres działania obejmuje:
- prowadzenie postępowań przygotowawczych oraz organizację czynności operacyjno - rozpoznawczych w sprawach określonych katalogiem, a w szczególności dotyczących:
1. nielegalnego wytwarzania i przerobu środków odurzających,
2. nielegalnego obrotu środkami odurzającymi,
3. nielegalnej sprzedaży środków odurzających,
4. ujawniania nielegalnych upraw,
5. nielegalnego posiadania środków odurzających,
6. innych określonych jako przestępstwa w przepisach prawa,

jak również w tym zakresie:

1. prowadzenie postępowań przygotowawczych zleconych przez prokuratury i sądy oraz czynności zleconych przez inne jednostki Policji,
2. współdziałanie z komórkami operacyjnymi, dochodzeniowo - śledczymi podległych komisariatów Policji, a w szczególności:
- opracowywania wspólnych planów czynności operacyjno - dochodzeniowych oraz koordynowanie ich wykonywania,
- przejmowanie do prowadzenia postępowań przygotowawczych o skomplikowanej materii dowodowej lub trudnych realizacyjnie z uwagi na zasięg terytorialny, ilość przestępstw lub osób;
- współdziałanie w zakresie, o którym mowa w pkt 1 z komórkami organizacyjnymi pionu kryminalnego innych jednostek Policji;
- udzielanie pomocy prawnej komórkom Komendy i podległym komisariatom Policji;
- koordynowanie planowania i sprawozdawczości w zakresie merytorycznym działania wydziału;
- udostępnianie danych statystycznych, sporządzanie analiz statystycznych i opracowań na zasadach określonych odrębnymi przepisami;
- koordynowanie oraz sprawowanie nadzoru nad pracą operacyjną i dochodzeniowo – śledczą, prowadzoną przez podległe Komendzie komisariaty Policji w zakresie spraw określonych dla wydziału katalogiem;
- bieżące współdziałanie z komórkami organizacyjnymi pionu kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.