Wydział do walki z Przestępczością Narkotykową

Kierownictwo:
Naczelnik – asp. szt. Jacek Kolbiarz  
Zastępca Naczelnika - st. asp. Maciej Wilkosz
 
Kontakt:
tel.: 47 83 52 464
faks: 47 83 52 467
e- mail: sekretariat.narkotykikmp@krakow.policja.gov.pl
 
Zakresem swojego działania obejmuje:

 • prowadzenie postępowań przygotowawczych oraz organizację czynności operacyjno - rozpoznawczych  w sprawach określonych katalogiem, a w szczególności dotyczących:
 1. nielegalnego wytwarzania i przerobu środków odurzających,
 2. nielegalnego obrotu środkami odurzającymi,
 3. nielegalnej sprzedaży środków odurzających,
 4. ujawniania nielegalnych upraw,
 5. nielegalnego posiadania środków odurzających,
 6. innych określonych jako przestępstwa w przepisach prawa,

jak również w tym zakresie:

 1. prowadzenie postępowań przygotowawczych zleconych przez prokuratury i sądy oraz czynności zleconych przez inne jednostki Policji,
 2. współdziałanie z komórkami operacyjnymi, dochodzeniowo - śledczymi podległych komisariatów Policji, a w szczególności:

- opracowywania wspólnych planów czynności operacyjno - dochodzeniowych oraz koordynowanie ich wykonywania,

- przejmowanie do prowadzenia postępowań przygotowawczych o skomplikowanej materii dowodowej lub trudnych realizacyjnie z uwagi na zasięg terytorialny, ilość przestępstw lub osób;

 • współdziałanie w zakresie, o którym mowa w pkt 1 z komórkami organizacyjnymi pionu kryminalnego innych jednostek Policji;
 • udzielanie pomocy prawnej komórkom Komendy i podległym komisariatom Policji;
 • koordynowanie planowania i sprawozdawczości w zakresie merytorycznym działania wydziału;
 • udostępnianie danych statystycznych, sporządzanie analiz statystycznych i opracowań na zasadach określonych odrębnymi przepisami;
 • koordynowanie oraz sprawowanie nadzoru nad pracą operacyjną i dochodzeniowo – śledczą, prowadzoną przez podległe Komendzie komisariaty Policji w zakresie spraw określonych dla wydziału katalogiem;
 • bieżące współdziałanie z komórkami organizacyjnymi pionu kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.