Wydział Kontroli, Skarg i Wniosków

Kierownictwo:
Naczelnik – podinsp. Tomasz Rejdych

Kontakt:
tel.: 12 61 52 570
faks: 12 61 52 579
e- mail: sekretariat.skargikmp@krakow.policja.gov.pl

Zakres działania obejmuje:

- przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków dotyczących działalności Policji oraz nadzorowanie i kontrolowanie wykonywania zadań w tym zakresie w komórkach organizacyjnych Komendy i podległych jej komisariatach Policji;
- sprawdzanie poprawności działań i decyzji podejmowanych przez komendantów komisariatów Policji i kierowników komórek organizacyjnych Komendy oraz ich zgodności z obowiązującymi przepisami. Realizowanie czynności analityczno-sprawdzających dotyczących sposobu wykonywania ustawowych zadań oraz obowiązków służbowych przez policjantów i pracowników cywilnych Komendy;
- przyjmowanie informacji o wydarzeniach nadzwyczajnych z udziałem policjantów Komendy i podległych komisariatów Policji, a także przygotowywanie w tym zakresie meldunków do Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz koordynowanie, nadzorowanie i prowadzenie czynności wyjaśniających w rozumieniu art. 134i ust. 4 ustawy o Policji;
- nadzorowanie oraz prowadzenie postępowań dyscyplinarnych, w których przełożonym właściwym w sprawach dyscyplinarnych jest Komendant;
- prowadzenie analiz treści publikacji związanych z funkcjonowaniem Policji, zjawiskami kryminogennymi, przypadkami naruszeń prawa na użytek kierownictwa Komendy i właściwych komórek organizacyjnych;
- planowanie i opracowywanie programów oraz przygotowywanie i prowadzenie, w trybie zwykłym i uproszczonym, kontroli kompleksowych, problemowych, sprawdzających w Komendzie i podległych jej komisariatach Policji;
- sporządzanie dokumentacji pokontrolnej oraz opracowywanie analiz i informacji z ustaleń kontrolnych, skargowych i wnioskowych, mających na celu usprawnienie realizacji ustawowych zadań Policji.