Wydział Prewencji

Kierownictwo:

Naczelnik – kom. Piotr Jarzęcki

Zastępca Naczelnika – podinsp. Jacek Cader

Kontakt:

tel.: 12 61 52 470

faks: 12 61 52 487

e-mail: sekretariat.prewencjakmp@krakow.policja.gov.pl

W Wydziale Prewencji funkcjonują następujące zespoły:

- Zespół Organizacji Służby i Dzielnicowych
- Zespół Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii
- Zespół Wykroczeń, Postępowań w sprawach cudzoziemców i Pozwoleń na broń
- Zespół Oskarżycieli Publicznych

Zakres działania obejmuje:

- organizację, wykonanie, nadzór i kontrolę działań w zakresie pełnienia służby prewencyjnej przez policjantów Komendy Miejskiej i podległych komisariatów Policji;
- udzielanie pomocy komisariatom Policji w zakresie organizacji oraz wykonawstwa służby w patrolach i obchodach;
- organizację, nadzór i kontrolę działań w sferze zapobiegania i zwalczania wykroczeń oraz współdziałanie na obszarze miasta z organami ochrony prawnej, administracji publicznej, a także innymi organami i instytucjami podejmującymi działania w sferze zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego - w zakresie inicjowania lokalnej polityki zapobiegania, ujawniania i
ścigania sprawców wykroczeń;
- nadzór nad sposobem prowadzenia czynności w sprawach o wykroczenia przez policjantów Komendy;
- udział w charakterze oskarżyciela publicznego w postępowaniach w sprawach o wykroczenia toczącymi się przed wydziałami grodzkimi sądów rejonowych oraz Sądem Rejonowym;
- tworzenie i realizację - we współdziałaniu z organami samorządu terytorialnego oraz organizacjami i instytucjami pozarządowymi
programów prewencyjnych ukierunkowanych na:
zapewnienie osobom zamieszkałym na obszarze miasta bezpieczeństwa w miejscach publicznych,

- edukację mieszkańców w zakresie uwarunkowań dotyczących utrzymania porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz
aktywnego udziału w przedsięwzięciach profilaktycznych podejmowanych na obszarze miasta,

- kreowanie w społecznościach lokalnych pozytywnego wizerunku Policji w podejmowanych przez Policję działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego,

- organizowanie sprawnej współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Policji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego; koordynację i nadzór nad policjantami z podległych Komendzie komisariatów Policji, realizującymi zadania dotyczące:
- prewencji kryminalnej, w zakresie profilaktyki,

- nieletnich, w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich, prowadzonych postępowań oraz profilaktyki nieletnich,

- bezpośrednią współpracę z instytucjami i organizacjami na terenie Krakowa pracującymi na rzecz dzieci i młodzieży oraz
współuczestnictwo w tworzeniu inicjatyw na rzecz zapobiegania przestępczości i demoralizacji dzieci i młodzieży;
- współpracę ze Strażą Miejską i Żandarmerią Wojskową oraz koordynacja wzajemnych przedsięwzięć w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa mieszkańców Krakowa;
- inicjowanie przedsięwzięć w zakresie podnoszenia jakości realizowanych zadań przez służby prewencji;
- współpracę z Wydziałem Postępowań Administracyjnych KWP w Krakowie oraz innymi jednostkami organizacyjnymi Policji w zakresie wynikającym z ustawy o cudzoziemcach;
- załatwianie spraw wynikających z ustawy o broni i amunicji, pozostających w zakresie kompetencji Komendanta MiejskiegoPolicji w Krakowie.