Wydział Prewencji

Kierownictwo:

Naczelnik – kom. Piotr Jarzęcki

Zastępca Naczelnika – podinsp. Jacek Cader

Kontakt:

tel.: 47 83 52 470

faks: 47 83 52 487

e-mail: sekretariat.prewencjakmp@krakow.policja.gov.pl

w Wydziale Prewencji funkcjonują następujące zespoły:

 • Zespół Organizacji Służby i Dzielnicowych
 • Zespół Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii
 • Zespół Wykroczeń, Postępowań w sprawach cudzoziemców i Pozwoleń na broń
 • Zespół Oskarżycieli Publicznych

Zakresem swojego działania obejmuje:

 • organizację, wykonanie, nadzór i kontrolę działań w zakresie pełnienia służby prewencyjnej przez policjantów Komendy Miejskiej i podległych komisariatów Policji;
 • udzielanie pomocy komisariatom Policji w zakresie organizacji oraz wykonawstwa służby w patrolach i obchodach;
 • organizację, nadzór i kontrolę działań w sferze zapobiegania i zwalczania wykroczeń oraz współdziałanie na obszarze miasta z organami ochrony prawnej, administracji publicznej, a także innymi organami i instytucjami podejmującymi działania w sferze zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego - w zakresie inicjowania lokalnej polityki zapobiegania, ujawniania i ścigania sprawców wykroczeń;
 • nadzór nad sposobem prowadzenia czynności w sprawach o wykroczenia przez policjantów Komendy;
 • udział w charakterze oskarżyciela publicznego w postępowaniach w sprawach o wykroczenia toczącymi się przed wydziałami grodzkimi sądów rejonowych oraz Sądem Rejonowym;
 • tworzenie i realizację - we współdziałaniu z organami samorządu terytorialnego oraz organizacjami i instytucjami pozarządowymi programów prewencyjnych ukierunkowanych na:

- zapewnienie osobom zamieszkałym na obszarze miasta bezpieczeństwa w miejscach publicznych,

- edukację mieszkańców w zakresie uwarunkowań dotyczących utrzymania porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz aktywnego udziału w przedsięwzięciach profilaktycznych podejmowanych na obszarze miasta,

- kreowanie w społecznościach lokalnych pozytywnego wizerunku Policji w podejmowanych przez Policję działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego,

 • organizowanie sprawnej współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Policji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 • koordynację i nadzór nad policjantami z podległych Komendzie komisariatów Policji, realizującymi zadania dotyczące:

- prewencji kryminalnej, w zakresie profilaktyki,

- nieletnich, w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich, prowadzonych postępowań oraz profilaktyki nieletnich,

 • bezpośrednią współpracę z instytucjami i organizacjami na terenie Krakowa pracującymi na rzecz dzieci i młodzieży oraz współuczestnictwo w tworzeniu inicjatyw na rzecz zapobiegania przestępczości i demoralizacji dzieci i młodzieży;
 • współpracę ze Strażą Miejską i Żandarmerią Wojskową oraz koordynacja wzajemnych przedsięwzięć w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa mieszkańców Krakowa;
 • inicjowanie przedsięwzięć w zakresie podnoszenia jakości realizowanych zadań przez służby prewencji;
 • współpracę z Wydziałem Postępowań Administracyjnych KWP w Krakowie oraz innymi jednostkami organizacyjnymi Policji w zakresie wynikającym z ustawy o cudzoziemcach;
 • załatwianie spraw wynikających z ustawy o broni i amunicji, pozostających w zakresie kompetencji Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie.