Wydział Ruchu Drogowego

Kierownictwo:

p.o. Naczelnik – nadkom. Tomasz Jemczura

Zastępca Naczelnika - asp. szt. Robert Witwicki

p.o. Zastępca Naczelnika - podkom. Jacek Gorczowski

 

Kontakt:

tel.: 12 61 54 100

faks: 12 61 54 105

e- mail: sekretariat.wrdkmp@krakow.policja.gov.pl

 

Zakres działania:

analizowanie stanu bezpieczeństwa i porządku na drogach publicznych, badanie przyczyn i okoliczności powstawania zdarzeń drogowych;
organizowanie i sprawowanie nadzoru nad ruchem na podstawowej sieci dróg miasta, w tym prowadzenie:
- działań dyscyplinujących kierujących i pieszych,

- działań proekologicznych z wykorzystaniem posiadanego sprzętu,

- kontroli przewozu materiałów niebezpiecznych, ponadgabarytowych i innych mających wpływ na stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

- wykonawstwo czynności na miejscach zdarzeń drogowych oraz prowadzenie postępowań w sprawach o wykroczenia zaistniałe na drogach publicznych;
- organizowanie działalności profilaktyczno - wychowawczej w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz współpracę w tym zakresie z placówkami oświatowymi i lokalnymi środkami masowego przekazu;
- zabezpieczenia delegacji krajowych i zagranicznych oraz imprez i zawodów sportowych organizowanych na drogach publicznych;
- rejestrowanie naruszeń przepisów ruchu drogowego, orzeczeń organów uprawnionych do nakładania kar w postępowaniu administracyjnym oraz kierowanie na badania lekarskie i psychologiczne kierujących pojazdami;
- współpracę z organami i instytucjami w zakresie inżynierii drogowej;
- współdziałanie z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Policji w sprawach:

- ujawniania i zwalczania przestępstw oraz wykroczeń w ruchu drogowym,

- szkolenia i doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy,

- współdziałanie z podmiotami prowadzącymi parkingi strzeżone i Urzędami Skarbowymi w zakresie przetrzymywania na parkingach pojazdów zabezpieczonych przez policjantów WRD oraz przekazywania ich na rzecz skarbu państwa;
- współpracę z Urzędem Miasta Krakowa, Urzędem Marszałkowskim oraz z Inspekcją Transportu Drogowego w zakresie organizacji i kierowania ruchem drogowym oraz w zakresie kontroli transportu drogowego.