Wydział Sztab Policji

Kierownictwo:

Naczelnik - nadkom. Mariusz Bałdyga

Zastępca Naczelnika – podinsp. Tomasz Sobota

Zastępca Naczelnika - kom. Rafał Wełna

Zastępca Naczelnika - kom. Łukasz Stach

Kontakt:

tel.: 12 61 52 540

faks: 12 61 52 547

e- mail: sekretariat.sztabkmp@krakow.policja.gov.pl

Zakres działania obejmuje:
- realizowanie funkcji kierowania w zakresie określonym dla służb dyżurnych Komendy;
- nadzorowanie oraz koordynowanie prac służb dyżurnych w komisariatach podległych Komendzie;
- zapewnienie możliwości sygnalizowania i zgłaszania Policji o zdarzeniach oraz sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu lub porządkowi publicznemu;
- zapewnienie natychmiastowej reakcji Policji na wydarzenia poprzez zainicjowanie oraz koordynowanie działań policyjnych;
- kierowanie sił na miejsce zdarzenia, nadzór nad prawidłową realizacją zleconych interwencji oraz koordynacja działań policyjnych na terenie miasta Krakowa;
- bieżącą aktualizację wszelkich informacji o zgłoszonych wydarzeniach w aplikacji I/Cad SWD;
- prowadzenie analiz i bieżących prognoz sztabowych w zakresie potencjalnych zagrożeń porządku i bezpieczeństwa publicznego;
- organizowanie i koordynowanie działań policyjnych związanych z prowadzeniem zabezpieczeń:
- delegacji rządowych,
- uroczystości państwowych i religijnych,
- zgromadzeń publicznych,
- protestów społecznych,
- imprez sportowych, kulturalnych i rozrywkowych o charakterze masowym,
- innych wydarzeń stwarzających zagrożenie dla porządku i bezpieczeństwa publicznego;
- nadzorowanie zabezpieczeń prowadzonych siłami Komendy i podległych jej komisariatów Policji;
- doskonalenie taktyki i form realizacji działań zabezpieczających;
- nadzór nad gotowością do działań nieetatowych pododdziałów Policji;
-opracowanie bieżących decyzji Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie do działań policyjnych w przypadku wystąpienia zbiorowego zakłócenia porządku publicznego i w sytuacjach kryzysowych;
- wypracowywanie zadań, nadzorowanie i kontrolę nad prawidłowym funkcjonowaniem Referatu Wywiadowczo – Patrolowego oraz Referatu Interwencyjnego Wydziału Sztab Policji;- realizowanie działań o charakterze patrolowo - wywiadowczym oraz interwencyjnym na terenie Krakowa we współpracy z komisariatami podległymi Komendzie, mających na celu w szczególności:
-ochronę życia i zdrowia obywateli oraz mienia przed bezprawnymi zamachami,
- ujawnianie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców,
- przeciwdziałanie wybrykom o charakterze chuligańskim, w szczególności popełnianych przez członków subkultur, gangów osiedlowych i pseudokibiców;
- koordynację działań jednostek Policji nadzorowanych przez Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie w warunkach katastrof naturalnych i awarii technicznych;
- wykonywanie zadań mobilizacyjno - obronnych oraz koordynowanie działań jednostek Policji nadzorowanych przez Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie w przypadku militaryzacji (m.in. w zakresie zabezpieczenia potrzeb kadrowych, materiałowych, medycznych, pozyskania świadczeń na rzecz obrony, ochrony własnych stanów osobowych i urządzeń);
- opracowywanie procedur osiągania podwyższonej i pełnej gotowości obronnej w Komendzie oraz podległych jej jednostkach organizacyjnych, w tym opracowanie i aktualizację systemu alarmowego Komendy oraz nadzór nad przygotowaniem systemów alarmowych w podległych jednostkach i komórkach organizacyjnych;
-realizację uzgodnień dotyczących sposobu i udziału Komendy w szczególnej ochronie obiektów ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa;
- bieżącą analizę i opracowywanie ocen zagrożenia pod kątem możliwego ataku terrorystycznego na terenie podległym Komendzie oraz koordynację i organizację działań w przypadku wystąpienia takiego ataku;
-współpracę z organami administracji i samorządu terytorialnego oraz innymi podmiotami, powołanymi do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w celu optymalizacji wspólnych procedur działania w przypadku klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych i awarii technicznych, jak również w warunkach konstytucyjnie określonych stanów nadzwyczajnych;
-organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu przygotowań obronnych, wykonywania czynności służbowych przewidywanych do realizacji w razie zaistnienia zagrożenia terrorystycznego, udział w przedsięwzięciach organizowanych przez inne podmioty systemu obronności państwa.