Wydział Sztab Policji

Kierownictwo:

Naczelnik -podinsp. Mariusz Bałdyga

Zastępca Naczelnika – podinsp. Tomasz Sobota

Zastępca Naczelnika - asp. szt. Jerzy Raźny

Zastępca Naczelnika - kom. Łukasz Stach

Kontakt:

tel.: 47 83 52 540

faks: 47 83 52 547

e- mail: sekretariat.sztabkmp@krakow.policja.gov.pl

 

Zakresem swojego działania obejmuje:

 • realizowanie funkcji kierowania w zakresie określonym dla służb dyżurnych Komendy;
 • nadzorowanie oraz koordynowanie prac służb dyżurnych w komisariatach podległych Komendzie;
 • zapewnienie możliwości sygnalizowania i zgłaszania Policji o zdarzeniach oraz sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu lub porządkowi publicznemu;
 • zapewnienie natychmiastowej reakcji Policji na wydarzenia poprzez zainicjowanie oraz koordynowanie działań policyjnych;
 • kierowanie sił na miejsce zdarzenia, nadzór nad prawidłową realizacją zleconych interwencji oraz koordynacja działań policyjnych na terenie miasta Krakowa;
 • bieżącą aktualizację wszelkich informacji o zgłoszonych wydarzeniach w aplikacji I/Cad SWD;
 • prowadzenie analiz i bieżących prognoz sztabowych w zakresie potencjalnych zagrożeń porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 • organizowanie i koordynowanie działań policyjnych związanych z prowadzeniem zabezpieczeń:

- delegacji rządowych,

- uroczystości państwowych i religijnych,

- zgromadzeń publicznych,

- protestów społecznych,

- imprez sportowych, kulturalnych i rozrywkowych o charakterze masowym,

- innych wydarzeń stwarzających zagrożenie dla porządku i bezpieczeństwa publicznego;

 • nadzorowanie zabezpieczeń prowadzonych siłami Komendy i podległych jej komisariatów Policji;
 • doskonalenie taktyki i form realizacji działań zabezpieczających;
 • nadzór nad gotowością do działań nieetatowych pododdziałów Policji;
 • opracowanie bieżących decyzji Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie do działań policyjnych w przypadku wystąpienia zbiorowego zakłócenia porządku publicznego i w sytuacjach kryzysowych;
 • wypracowywanie zadań, nadzorowanie i kontrolę nad prawidłowym funkcjonowaniem Referatu Wywiadowczo – Patrolowego oraz Referatu Interwencyjnego Wydziału Sztab Policji;
 • realizowanie działań o charakterze patrolowo – wywiadowczym oraz interwencyjnym na terenie Krakowa we współpracy z komisariatami podległymi Komendzie, mających na celu w szczególności:
 • ochronę życia i zdrowia obywateli oraz mienia przed bezprawnymi zamachami,
 • ujawnianie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców,
 • przeciwdziałanie wybrykom o charakterze chuligańskim, w szczególności popełnianych przez członków subkultur, gangów osiedlowych i pseudokibiców;
 • koordynację działań jednostek Policji nadzorowanych przez Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie w warunkach katastrof naturalnych i awarii technicznych;
 • wykonywanie zadań mobilizacyjno - obronnych oraz koordynowanie działań jednostek Policji nadzorowanych przez Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie w przypadku militaryzacji (m.in. w zakresie zabezpieczenia potrzeb kadrowych, materiałowych, medycznych, pozyskania świadczeń na rzecz obrony, ochrony własnych stanów osobowych i urządzeń);
 • opracowywanie procedur osiągania podwyższonej i pełnej gotowości obronnej w Komendzie oraz podległych jej jednostkach organizacyjnych, w tym opracowanie i aktualizację systemu alarmowego Komendy oraz nadzór nad przygotowaniem systemów alarmowych w podległych jednostkach i komórkach organizacyjnych;
 • realizację uzgodnień dotyczących sposobu i udziału Komendy w szczególnej ochronie obiektów ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa;
 • bieżącą analizę i opracowywanie ocen zagrożenia pod  kątem możliwego ataku terrorystycznego na terenie podległym Komendzie oraz koordynację i organizację działań w przypadku wystąpienia takiego ataku;
 • współpracę z organami administracji i samorządu terytorialnego oraz innymi podmiotami,  powołanymi do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w celu optymalizacji wspólnych procedur działania w przypadku klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych i awarii technicznych, jak również w warunkach konstytucyjnie określonych stanów nadzwyczajnych;
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu przygotowań obronnych, wykonywania czynności służbowych przewidywanych do realizacji w razie zaistnienia zagrożenia terrorystycznego, udział w przedsięwzięciach organizowanych przez inne podmioty systemu obronności państwa.