Z życia garnizonu

Zmiany w kierownictwie wydziałów Komendy Miejskiej Policji w Krakowie i podległych jej komisariatów

W siedmiu krakowskich komisariatach nastąpiły zmiany na stanowiskach kierowniczych. Zmiany kadrowe objęły również naczelników kilku wydziałów Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.

Na przełomie lutego i marca br. nastąpiły zmiany kadrowe w krakowskiej Policji. Stanowisko Komendanta Komisariatu Policji I w Krakowie objął podinsp. Wojciech Karnas. Funkcję zastępców tej jednostki powierzono natomiast nadkom. Rafałowi Wełnie oraz kom. Marcinowi Handzlowi.
Zmiany nastąpiły również w Komisariacie II, gdzie obowiązki zastępcy komendanta powierzone zostały kom. Nikodemowi Stasiakowi. Stanowisko Komendanta Komisariatu Policji III w Krakowie objął podinsp. Zbigniew Kubacki, natomiast jego zastępcą został podinsp. Sławomir Chochół.
Stanowisko Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji V w Krakowie powierzono podkom. Tomaszowi Słowikowi. Funkcję Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji VI w Krakowie objął kom. Jacek Gorczowski, natomiast Zastępcą Komendanta Komisariatu Policji VIII w Krakowie został podkom. Damian Nowak.


Zmiany nastąpiły również na stanowiskach naczelników w krakowskiej komendzie miejskiej Policji. Funkcję Naczelnika Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu objął nadkom. Piotr Lasoń, natomiast jego zastępcą został podkom. Piotr Strzelecki. Obowiązki Naczelnika Wydziału Sztab Policji powierzone zostały nadkom. Łukaszowi Stachowi, a stanowisko jego zastępcy kom. Łukaszowi Kubasowi. Naczelnikiem Wydziału do walki z Przestępczością Samochodową został kom. Marcin Krakowski, z kolei Naczelnik Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu kom. Jacek Chojnowski. Funkcję Zastępcy Naczelnika Prewencji powierzono nadkom. Katarzynie Cygal, natomiast Zastępcą Naczelnika Wydziału Wspomagającego został asp. sztab. Paweł Florczyk.


W uroczystościach wprowadzenia na stanowiska i powierzenia obowiązków uczestniczyli I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie kom. Łukasz Stankiewicz oraz Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie podinsp. Tomasz Bojanowski. Po odczytaniu rozkazów komendanci pogratulowali obejmującym stanowiska i życzyli wytrwałości w dalszej pracy, jednocześnie wyrażając nadzieję na dalszą bardzo dobrą współpracę.

 

 • 1Zastępca komendanta Miejskiego Policji w Krakowie nowemu zastępcy Komisriatu Policji VI w krakowie rozkaz personalny
 • 2 Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie gratuluje objęcia funkcji nowemu zastępcy Komisariatu Policji I w Krakowie
 • 3przekazanie obowiązków nowemu Komendantowi Komisariatu Policji I w Krakowie
 • 4wręczenie rozkazu personalnego nowemu zastępcy w Komisariacie Policji I w Krakowie
 • 5przekazanie obowiązków nowemu Komendantowi komisariatu Policji III w Krakowie
 • 6Nowy Zastępca Komendanta Komisariatu Policji III dziękuje za powierzenie mu obowiązków
 • 7uroczystość wprowadzenia nowego zastępcy Komisariatu Policji VIII
 • 8wręczenie rozkazu personalnego Naczelnikowi Wydziału Sztab Policji Komendy Miejskiej Policji w Krakowie
 • 9 Zastępca Komendanta Miejskiego policji w Krakowie wręcza rozkaz personalny obejmującemu stanowisko Zastępcy Naczelika Wydziału Sztab Policji Komendy Miejskiej Policji w Krakowie
 • 10Obejmująca stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji otrzymuje rozkaz personalny
 • 11Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie wręcza nowemu Zastępcy Naczelnika Wydziału Wspomagającego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie
 • 12Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie wręcza rozkaz personalny obejmującemu stanowisko Naczelnika Wydziału do Walki z Przestępczoscią Przeciwko Życiu i Zdrowiu Komendy Miejskiej Policji w Krakowi
 • 13Nowy Zastępca Naczelnika Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu Komendy Miejskiej Policji w Krakowie przyjmuje rozkaz personalny z rąk Zastępcy Komendanta Miejskiego
 • 13Nowy Zastępca Naczelnika Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu Komendy Miejskiej Policji w Krakowie przyjmuje rozkaz personalny z rąk Zastępcy Komendanta Miejskiego
Powrót na górę strony