Z życia garnizonu

Zmiany w kierownictwie wydziałów Komendy Miejskiej Policji w Krakowie i podległych jej komisariatów

Data publikacji 03.03.2023

W siedmiu krakowskich komisariatach nastąpiły zmiany na stanowiskach kierowniczych. Zmiany kadrowe objęły również naczelników kilku wydziałów Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.

Na przełomie lutego i marca br. nastąpiły zmiany kadrowe w krakowskiej Policji. Stanowisko Komendanta Komisariatu Policji I w Krakowie objął podinsp. Wojciech Karnas. Funkcję zastępców tej jednostki powierzono natomiast nadkom. Rafałowi Wełnie oraz kom. Marcinowi Handzlowi.
Zmiany nastąpiły również w Komisariacie II, gdzie obowiązki zastępcy komendanta powierzone zostały kom. Nikodemowi Stasiakowi. Stanowisko Komendanta Komisariatu Policji III w Krakowie objął podinsp. Zbigniew Kubacki, natomiast jego zastępcą został podinsp. Sławomir Chochół.
Stanowisko Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji V w Krakowie powierzono podkom. Tomaszowi Słowikowi. Funkcję Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji VI w Krakowie objął kom. Jacek Gorczowski, natomiast Zastępcą Komendanta Komisariatu Policji VIII w Krakowie został podkom. Damian Nowak.


Zmiany nastąpiły również na stanowiskach naczelników w krakowskiej komendzie miejskiej Policji. Funkcję Naczelnika Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu objął nadkom. Piotr Lasoń, natomiast jego zastępcą został podkom. Piotr Strzelecki. Obowiązki Naczelnika Wydziału Sztab Policji powierzone zostały nadkom. Łukaszowi Stachowi, a stanowisko jego zastępcy kom. Łukaszowi Kubasowi. Naczelnikiem Wydziału do walki z Przestępczością Samochodową został kom. Marcin Krakowski, z kolei Naczelnik Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu kom. Jacek Chojnowski. Funkcję Zastępcy Naczelnika Prewencji powierzono nadkom. Katarzynie Cygal, natomiast Zastępcą Naczelnika Wydziału Wspomagającego został asp. sztab. Paweł Florczyk.


W uroczystościach wprowadzenia na stanowiska i powierzenia obowiązków uczestniczyli I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie kom. Łukasz Stankiewicz oraz Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie podinsp. Tomasz Bojanowski. Po odczytaniu rozkazów komendanci pogratulowali obejmującym stanowiska i życzyli wytrwałości w dalszej pracy, jednocześnie wyrażając nadzieję na dalszą bardzo dobrą współpracę.

 

Powrót na górę strony