Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji


Komenda Miejska Policji w Krakowie (KMP w Krakowie) zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej
krakow.policja.gov.pl


Data publikacji strony internetowej: 2020-08-17

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-09-12

 

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


     Treści niedostępne:

  • niektóre dokumenty, opublikowane przed wejściem w życie ustawy, nie zawierają elementów wymaganych ustawą,
  • niektóre dokumenty PDF nie są odczytywane przez programy dla osób niewidzących,
  • niektóre materiały multimedialne nie posiadają audiodeskrypcji.

     Wyłączenia:

  • niektóre filmy, opublikowane przed wejściem w życie ustawy, nie posiadają napisów.

Przygotowanie deklaracji dostępności:

Data sporządzenia deklaracji: 2020-09-08

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-09-11

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Rafał Wawrzuta, adres poczty elektronicznej rafal.wawrzuta@krakow.policja.gov.pl
numer telefonu 47 83 52 630Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności cyfrowej można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej: rzecznik@krakow.policja.gov.pl lub pod numerem telefonu: 47 83 52 119

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie oraz wskazuje możliwy termin realizacji, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku odmowy realizacji żądania wnoszący może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej: Rzecznik Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna – Komenda Miejska Policji w Krakowie

Siedziba Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się na ul. Henryka Siemiradzkiego 24 w Krakowie. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku (przy wejściu).

Do wejścia głównego prowadzą schody oraz pochylnia, która umożliwia dojazd na wózku inwalidzkim.

W głównym znajduje się recepcja, do której prowadzą trzy stopnie schodów. Przy schodach znajduje się urządzenie do transportu osób niepełnosprawnych. Recepcjonista w razie potrzeby organizuje możliwość przeniesienia osoby niepełnosprawnej. Personel recepcji nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Pracownik recepcji posiada dostęp do telefonu, może przekazać słuchawkę interesantowi.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z recepcji (znajdują się tam miejsca do siedzenia oraz przystosowana do obsługi osób niepełnosprawnych toaleta), poruszają się po terenie KMP w obecności funkcjonariusza lub pracownika policji, którzy są powiadamiani przez recepcjonistę.

Do dalszych części obiektu prowadzą schody oraz winda poruszająca się pomiędzy trzema kondygnacjami obiektu. Nie występują bariery poziome w tych częściach obiektu, które przeznaczone są do obsługi interesantów (pion kryminalny, pion prewencji, dziennik podawczy).

Interesanci mogą być obsłużeni bezpośrednio na recepcji oraz w sąsiednich pomieszczeniach (policjanci i pracownicy schodzą do interesantów). Złożenie skargi Komendantowi Miejskiemu Policji w Krakowie lub Zastępcy nie wymaga pokonania barier architektonicznych, odbywa się na poziomie recepcji.

Toalety dla interesantów znajdują się na każdy piętrze budynku. Toalety nie są przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim, poza toaletą obok recepcji, na poziomie „0”. Przed budynkiem, na parkingu od ul. Siemiradzkiego, są dwa miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

.

Uwagi ogólne

  • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
  • na terenie Komendy nie są zainstalowane urządzenia dźwiękowe naprowadzające osoby niewidome i słabowidzące,
  • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a,
  • osoby niewidome oraz słabowidzące mają prawo wstępu do obiektu wraz z psem asystującym.


Usługa tłumacza

W jednostce Policji jest możliwość załatwienia sprawy z pomocą Polskiego Języka Migowego i systemu języka migowego.
Jak skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego? Przejdź do: Informacje dla osób niedosłyszących.
W Komendzie mamy również możliwość połączenia się z tłumaczem polskiego języka migowego online. Usługa tłumacza jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 20.00.Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony eusługi.policja.pl.


Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy z 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się. 
Bezpłatna usługa tłumacza (PJM, SJM, SKOGN) przysługuje osobom niepełnosprawnościami w rozumieniu Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, czyli osobom posiadającym urzędowe poświadczenie swojej niepełnosprawności oraz osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Koordynator ds. zapewnienia dostępności

Funkcję koordynatora do spraw zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami pełni:
nadkom. Łukasz Czyż, Naczelnik Wydziału Prezydialnego KMP w Krakowie, e-mail: lukasz.czyz@krakow.policja.gov.pl. Kontaktować można się także, dzwoniąc na numer telefonu: 47 83 52 590.


Wniosek o zapewnienie dostępności


 

Powrót na górę strony