Informacja dla osób niepełnosprawnych

Numer telefonu 112

Numer 112 jest jednolitym numerem alarmowym obowiązującym na terenie całej Unii Europejskiej. 

Numer 112 służy do powiadamiania w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia. 

Dla wiadomości SMS dla osób niesłyszących w województwie Małopolskim został uruchomiony nr 728 112 112

 

ZASADY KORZYSTANIA Z TELEFONU ALARMOWEGO „728 112 112” PRZEZ OSOBY NIESŁYSZĄCE: 

Podczas zgłaszania (wysłania SMS-a) na numer Centrum Powiadamiania Ratunkowego w wiadomości należy:

 1. Być w bezpiecznym dla siebie miejscu.
 2. Napisać na początku SMS-a: 
   
  • jestem osobą niesłyszącą,
  • podać adres zdarzenia. Powiat, gminę, miejscowość, ulicę oraz nr domu lub mieszkania. Należy również podać numer klatki w bloku oraz piętro, na którym doszło do zdarzenia,
  • napisać: co się stało (krótka informacja),
  • podać ilość osób poszkodowanych (jeżeli ktoś poza osobą zgłaszającą),
  • wskazać ewentualnie, która służba jest potrzebna,
  • podać swoje imię i nazwisko.
    
 3. Czekać na zwrotnego SMS-a z CPR, potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia.
 4. Czekać na służbę ratunkową w zgłoszonym i bezpiecznym miejscu.

Na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego umieszczono szczegółówe informacje dotyczące działania numeru alarmowego 112 wraz z instruktażem w formie filmu z tłumnaczem języka migowego

http://muw.pl/default.aspx?page=112_wideo

 

Deklaracja dostępności

Komenda Miejska Policji w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.krakow.policja.gov.pl                                                                  oraz http://bip.krakow.kmp.policja.gov.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2014-01-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Pliki PDF, DOC i tym podobne - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie  z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Deklarację sporządzono w dniu 2020-09-08 na podstawie samooceny podmiotu publicznego.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2020-09-22.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobami odpowiedzialnymi są funkcjonariusze i pracownicy Zespołu Prasowo-Informacyjnego KMP w Krakowie:

 

mł. asp. Piotr Szpiech, Oficer Prasowy KMP w Krakowie;

Anna Wolak-Gromala, Specjalista.

adres e-mail: rzecznik@krakow.policja.gov.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 83 52 617, 47 83 52 119.

 

W zakresie strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej:

kom. Gabriela Grymek, Specjalista Wydziału Prezydialnego KMP w Krakowie

adres e-mail: gabriela.grymek@krakow.policja.gov.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 83 51 027.

 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich, adres strony internetowej www.rpo.gov.pl .

Dostępność architektoniczna

Siedziba Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się na ul. Henryka Siemiradzkiego 24 w Krakowie. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku (przy wejściu).

Do wejścia głównego prowadzą schody oraz pochylnia, która umożliwia dojazd na wózku inwalidzkim.

W głównym znajduje się recepcja, do której prowadzą trzy stopnie schodów. Przy schodach znajduje się urządzenie do transportu osób niepełnosprawnych. Recepcjonista w razie potrzeby organizuje możliwość przeniesienia osoby niepełnosprawnej. Personel recepcji nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Pracownik recepcji posiada dostęp do telefonu, może przekazać słuchawkę interesantowi.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z recepcji (znajdują się tam miejsca do siedzenia oraz przystosowana do obsługi osób niepełnosprawnych toaleta),  poruszają się po terenie KMP w obecności funkcjonariusza lub pracownika policji, którzy są powiadamiani przez recepcjonistę.

Do dalszych części obiektu prowadzą schody oraz winda poruszająca się pomiędzy trzema kondygnacjami obiektu. Nie występują bariery poziome w tych częściach obiektu, które przeznaczone są do obsługi interesantów (pion kryminalny, pion prewencji, dziennik podawczy).

Interesanci mogą być obsłużeni bezpośrednio na recepcji oraz w sąsiednich pomieszczeniach (policjanci i pracownicy schodzą do interesantów). Złożenie skargi Komendantowi Miejskiemu Policji w Krakowie lub Zastępcy nie wymaga pokonania barier architektonicznych, odbywa się na poziomie recepcji.

Toalety dla interesantów znajdują się na każdy piętrze budynku. Toalety nie są przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim, poza toaletą obok recepcji, na poziomie „0”. Przed budynkiem, na parkingu od ul. Siemiradzkiego, są dwa miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w Alfabecie Braille’a . Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

Połączenie z policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Usługa tłumacza jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi https://euslugi.policja.pl/ .

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się zobowiązuje organy administracji publicznej do udostępnienia usługi pozwalającej na komunikowanie się z osobami doświadczonymi trwale lub okresowo trudnością w komunikowaniu się. Aby dowiedzieć się więcej przejdź na: 

http://krakow.policja.gov.pl/content/informacja-dla-osob-niepelnosprawnych-kmp-w-krakowie

http://bip.krakow.kmp.policja.gov.pl/330/informacje-dla-osob-nie/22504,Informacja-dla-osob-niepelnosprawnych.html

Funkcję koordynatora ds. zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami pełni:

kom. Łukasz Czyż, Naczelnik Wydziału Prezydialnego KMP w Krakowie, e-mail: lukasz.czyz@krakow.policja.gov.pl , tel. 47 83 52 590.  

Powrót na górę strony