Wydział Ruchu Drogowego

Wydział Ruchu Drogowego

Kierownictwo:

Naczelnik – podinsp. Tomasz Jemczura

Zastępca Naczelnika - asp. szt. Robert Witwicki

p.o. Zastępcy Naczelnika - nadkom. Roman Łuczyński

Kontakt:

tel.: 47 83 54 100

faks: 47 83 54 105

e- mail: sekretariat.wrdkmp@krakow.policja.gov.pl

 

Zakresem swojego działania obejmuje:

 • analizowanie stanu bezpieczeństwa i porządku na drogach publicznych, badanie przyczyn i okoliczności powstawania zdarzeń drogowych;
 • organizowanie i sprawowanie nadzoru nad ruchem na podstawowej sieci dróg miasta, w tym prowadzenie:
  • działań dyscyplinujących kierujących i pieszych,
  • działań proekologicznych z wykorzystaniem posiadanego sprzętu,
  • kontroli przewozu materiałów niebezpiecznych, ponadgabarytowych i innych mających wpływ na stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
 • wykonawstwo czynności na miejscach zdarzeń drogowych oraz prowadzenie postępowań w sprawach o wykroczenia zaistniałe na drogach publicznych;
 • organizowanie działalności profilaktyczno - wychowawczej w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz współpracę w tym zakresie z placówkami oświatowymi i lokalnymi środkami masowego przekazu;
 • zabezpieczenia delegacji krajowych i zagranicznych oraz imprez i zawodów sportowych organizowanych na drogach publicznych;
 • rejestrowanie naruszeń przepisów ruchu drogowego, orzeczeń organów uprawnionych do nakładania kar w postępowaniu administracyjnym oraz kierowanie na badania lekarskie i psychologiczne kierujących pojazdami;
 • współpracę z organami i instytucjami w zakresie inżynierii drogowej;
 • współdziałanie z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Policji w sprawach:
  • ujawniania i zwalczania przestępstw oraz wykroczeń w ruchu drogowym,
  • szkolenia i doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy,
 • współdziałanie z podmiotami prowadzącymi parkingi strzeżone i Urzędami Skarbowymi w zakresie przetrzymywania na parkingach pojazdów zabezpieczonych przez policjantów WRD oraz przekazywania ich na rzecz skarbu państwa;
 • współpracę z Urzędem Miasta Krakowa, Urzędem Marszałkowskim oraz z Inspekcją Transportu Drogowego w zakresie organizacji i kierowania ruchem drogowym oraz w zakresie kontroli transportu drogowego.
Powrót na górę strony